Is een Boodschap om te scheiden van Babylon en diens principes


De Derde Engelboodschap plaatst onze relatie met Christus in het juiste perspectief. Het is een boodschap dat nodige verandering teweeg brengt in de leefstijl van hen die in de Gods heilige aanwezigheid willen staan.

Scheiden van de wereld betekent niet dat we ons moeten isoleren van de wereld. We moeten als arbeiders van Christus in de wereld arbeiden maar we moeten niet door de wereld verstrikt worden. Het zal moed van ons eisen om voor de waarheid te staan doch we weten dat Christus de wereld overwonnen heeft. De Bijbel vertelt ons over de consequenties van het volgen van Babylon:

zal hij de wijn van Gods woede moeten drinken, die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken. Hij zal in vuur en zwavel worden gepijnigd, onder de ogen van de heilige engelen en van het lam (Openbaring 14: 10).

Wanneer de Openbaring zegt: “die onverdund in de beker van zijn toorn is geschonken”, betekent het dat er geen afzwakking is. De toorn van God zal geen genade kennen:

Voor wie de wet van Mozes naast zich neerlegt is er geen pardon; wanneer er ten minste twee getuigen een verklaring tegen hem afleggen, moet hij sterven. Hoeveel zwaarder zal dan de straf niet zijn, denkt u, voor wie de Zoon van God vertrapt, het bloed van het verbond ontheiligt – terwijl hij erdoor geheiligd is – en de Geest van de genade veracht? We kennen immers degene die gezegd heeft: ‘Het is aan mij om te wreken, ik zal vergelden,’ en ook: ‘De Heer zal oordelen over zijn volk.’ Huiveringwekkend is het te vallen in de handen van de levende God! Hebreeën 10: 28-31.

Ten tijde van oud Israël moesten Gods vijanden uitgeroeid worden (Deuteronomium 7:2; 20: 16-18). De valse profeten die Israël tot afval leidden, moesten terstond en zonder genade gedood worden (Deuteronomium 13: 7 -10). Deze typologie is ook toepasbaar op Gods vijand in het laatste der dagen.

Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede.  Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. God maakt geen onderscheid.  (Romeinen 2: 8 -11).

We zien de Derde Engelboodschap in onze dagen tot ontwikkeling komen. Spiritualisme wint steeds meer terrein in de Christelijke kerk, het Pausdom maakt in het geheim grote stappen naar wereld heerschappij, en de Katholieke leer wordt door burgerlijke autoriteiten opgelegd.Het is van belang dat Gods volk aan de waarheid blijft vasthouden en zich niet laten overmeesteren door deze ontwikkelingen.  


Dit artikel is een adaptatie van ‘Truth Matters van Professor Walter J. Veith, een interantionale spreker die Bijbelse onderwerpen, in zijn zoektocht naar waarheid, grondig bestudeerd heeft. Zijn bekende serie Genesis Conflict brengt het debat over Schepping of Evolutie naar een nieuw climax wanneer hij met een wetenschappelijke kijk de argumenten uiteen rafelt. Zijn spraakmakende serie Total Onslaught  werpt licht op de toestand van de huidige wereld die zich beweegt naar een wereldregering en de apocalyps.

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 5