Profetieën - geschiedenis (zijnboodschap.nl)

 

 

Dat de Bijbel een profetisch boek is mag duidelijk zijn. Verdeelt over de verschillende bijbelboeken van het oude en nieuwe testament zijn honderden profetieën te vinden. Hier zullen wij ons een beeld vormen van de profetieën die reeds in de bijbelse tijd uitgekomen zijn. Deze profetieën hadden onder andere betrekking op het volk Israël, op de tempel en op de stad Jeruzalem. Een groot deel van de profetieën had betrekking op de komst van de Messias, de beloofde Verlosser, de hoop van elke Israëliet. Hier zullen wij eens naar kijken, en mag daardoor ons vertrouwen in Gods onfeilbaar Woord worden bevestigd.

 

Christus heeft meer dan 125 oud-testamentische profetieën over de Messias vervuld. In de tijd van Jezus waren er weinig mensen die begrepen hoe deze profetieën op de Verlosser van toepassing waren, maar nadat Christus opgestaan was uit het graf vertelt de Bijbel ons: 'En Hij begon bij Mozes en bij al de profeten en legde hun uit, wat in al de schriften op Hem betrekking had' Lucas 24:27. Geleidelijk aan groeide het geloof dat Jezus de ware Messias was en werd de nieuw-testamentische gemeente gesticht die door de uitstorting van Gods Geest en de zuivere verkondiging van het Woord snel groeide. 


Hieronder is een kleine selectie van de vervulde profetieën over de Messias weergegeven die Christus als de ware Messias van Gods Woord kenmerken en Hem als het betrouwbare fundament van Gods gemeente bevestigen:

 

Profetie

Oude testament

Nieuw testamentische vervulling

1. Geboren in Bethlehem

Micha 5:2

Matteüs 2:1

2. Uit een maagd geboren

Jesaja 7:14

Matteüs 1:18-23

3. Nageslacht van David

Jeremia 23:5

Openbaringen 22:16

4. Poging tot moord door Herodes

Jeremia 31:15

Matteüs 2:16-18

5. Verraden door een vriend

Psalm 41:9

Joh. 13:18, 19, 26

6. Verkocht voor 30 zilverstukken

Zacharia 11:12

Matteüs 26:14-16

7. Gekruisigd

Zacharia 12:10

Joh. 19:16-18, 37

8. Gedobbeld om Zijn kleding

Psalm 22:18

Matteüs 27:35

9. Geen beenderen gebroken

Psalm 34:20; Exodus 12:46

Joh. 19:31-36

10. Begraven in het graf van een rijke

Jesaja 53:9

Matteüs 27:57-60

11. Het jaar, dag en uur van Zijn dood

Daniël 9:26, 27; Exodus 12:6

Matteüs 27:45-50

12. Opgestaan na drie dagen

Hosea 6:2

Handelingen 10:38-40

Zou het mogelijk kunnen zijn dat zoals de joden geen goed beeld hadden van de eerste komst van de Messias, wij geen goed beeld hebben van Zijn tweede komst? Christus waarschuwt ons hiervoor met de woorden 'Zalig die slaven, die de heer bij zijn komst wakende zal aantreffen..' Lucas 12:37. Vooral in deze tijd van het einde dienen christenen waakzaam te zijn om niet te worden misleid.

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 2