De Twee Beesten van Openbaring 13


Toen zag ik uit de zee een beest opkomen. Het had tien horens en zeven koppen; het had een kroon op elke horen, en er stonden godslasterlijke namen op zijn koppen. Alle mensen die op aarde leven zullen het beest aanbidden, iedereen van wie de naam niet vanaf het begin van de wereld in het boek van het leven staat, het boek van het lam dat geslacht is.

Toen zag ik een tweede beest, dat opkwam uit de aarde. Het had twee horens, net als een lam, en het sprak als een draak. Voor de ogen van het eerste beest oefende het heel diens macht uit. Het dwong de aarde en alle mensen die erop leefden het eerste beest, dat van zijn dodelijke verwonding genezen was, te aanbidden. Verder liet het bij alle mensen, jong en oud, rijk en arm, slaaf en vrije, een merkteken zetten op hun rechterhand of op hun voorhoofd. Openbaring 13: 1, 8, 11-12, 16

Dit passage beschrijft twee beesten die aan het einde van de tijd het wereld gebeuren zullen domineren. Het eerste Beest staat op uit de zee en het tweede uit de aarde. Het Tweede Beest maakt dat allen die op de aarde zijn, het Eerste Beest zullen aanbidden waardoor ze het merkteken van het Beest ontvangen.

Door weer de Bijbelse verklaringen op de symbolen van deze geweldige profetie toe te passen, kunne wen de mysterieen ontrafelen.

De kern symbolen zijn Beest, Hoofd (Kop), Hoorn, Draak en Aarde. Een beest stelt volgens Daniel 7:17 een koninkrijk voor. De twee beesten van Openbaring 13 stellen dus twee koninkrijken of politieke machten voor die de eindtijd gebeurtenissen zullen domineren.

Het eerste beest stond op uit de zee. Openbaring 17:15 zegt ons dat de zee ‘mensen, menigten, natiien en tongen’ voorstellen. Dat betekent dus dat het Eerste Beest ontstond temidden van natieen (bewoonde gebieden).

Het Tweede Beest daarentegen, onstond uit de aarde – het tegen overgestelde van natieen, menigten en koninkrijken. Het Tweede Beest moet daarom ontstaan zijn in een gebied van de wereld waar natieen, menigten en koninkrijken er niet waren (onbewoonde gebieden).

Het Eerste Beest – Vergelijking Daniel 7 en Openbaring 13

Het Eerste Beest van Openbaring 13 heeft 7 koppen en 10 hoorns. Dezelfde eigenschappen heeft ook de Kleine hoorn van Daniel 7.

-          Gedeelde eigenschappen

-          Pauselijk Rome erft Heidens Romeinse macht

-          42 maanden

-          Een mond vol grootspraak

-          Wereldlijke macht

-          De mond

-          666 het getal van een mens

   Het Tweede Beest

Het tweede Beest van Openbaring 13 ontstaat in een gebied dat voorheen niet bewoond was door grote koninkrijken. Welke macht stelt het Tweede Beest voor?

-          Het Tweede Beest Identificeren

-          De Waarheid kwijtgeraakt

-          Het Lam en de Draak

De Laatste Samenzwering

Openbaring 16 praat over 3 machten die tesamen zullen werken in een oorlog tegen God.

-          Is Rome Veranderd?

-          Eenheid Kerk en Staat

-          Vuur van de hemel

-          De Politieke Kerk

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 10