Hollywood en Gnosticisme

Hollywood film director Richard Stanley zei dit:

‘ Ik stel me zo voor dat je de massamedia – zoals die nu zijn – als een soort extensie van het gnostische geloof kan beschouwen… misschien vervult het theater wezen zelf de rol van dienares van de apocalyps.”

Gevraagd als ze op de hoogte waren van het gnostische thema van ‘The Matrix’ antwoordden de Wachowskis – de directors van de film: “beschouw je dat als iets goed? Wij wel!”

Als deze populaire directors enige indicatie geven, omarmt Hollywood het gnosticisme en brengt dit dan ook als de Waarheid.

Wat is dan het gnosticisme en waar kunnen we de invloed op de massamedia zien?

Wat is Gnosticisme?


De verwrongen ‘kennis’ van het gnosticisme verdraaid de Bijbelse waarheid. Het is een verdraaide vorm het Christendom en ontsproot uit de kerk van de 2de eeuw. De verborgen wijsheid waarop het gnosticisme zegt te beschikken, is enkel het omgekeerde van Bijbelse waarheid.

Het gnosticisme leert bijvoorbeeld dat de slang in de Hof van Eden geprobeerd heeft om Adam en Eva uit de klauwen van een onderdrukkende Schepper te redden. Wij weten echter dat God de wereld met liefde geschapen heeft en dat de satan vanaf het begin getracht heeft om het begrip van de mens over de Schepper te verdoezelen. Wanneer we de woorden van de slang in Genesis 3 met de huidige wereld godsdiensten vergelijken, valt het op dat satan heel hard aan het werk is geweest om de goddelijke waarheid te besmeuren met de leugens die hij reeds 6 duizend jaar vertelt.

Genesis 3: 1 – 5

1 De slang nu was listiger dan al het gedierte des velds, hetwelk de HEERE God gemaakt had; en zij zeide tot de vrouw: Is het ook, dat God gezegd heeft: Gijlieden zult niet eten van allen boom dezes hofs? 2 En de vrouw zeide tot de slang: Van de vrucht der bomen dezes hofs zullen wij eten; 3 Maar van de vrucht des booms, die in het midden des hofs is, heeft God gezegd: Gij zult van die niet eten, noch die aanroeren, opdat gij niet sterft. 4 Toen zeide de slang tot de vrouw: Gijlieden zult den dood niet sterven; 5 Maar God weet, dat, ten dage als gij daarvan eet, zo zullen uw ogen geopend worden, en gij zult als God wezen, kennende het goed en het kwaad.

 

                                         Satans leugens

Misleiding in Eden (Gen.3:1-5)

Misleiding vandaag

Je zal zeker niet sterven

Spiritualiteit

Je ogen zullen worden geopend

Oosterse religie

Je zal als God zijn

New Age beweging

Kennende

Gnosticisme

Goed en kwaad

Heidendom

Het verhaal


Het gnostisch scheppingsverhaal is verdraaid, zelf het gedeelte voor de periode van Adam en Eva. Volgens deze doctrine is er een ondoorgrondelijk wezen die de ‘Ware Vader’ wordt genoemd. Hij schiep een wezen met de naam Sofia. Maar omdat het Sofia niet toegestaan was om de ‘Ware Vader’ te kennen, werd ze boos. Zij schiep dan een monsterachtig god met de naam Yaldaboath of Jehova (de meest heilige Hebreeuwse naam voor God).

Yaldaboath werd uit het kosmos verbannen en werd gedwongen om in het geschapen universum te leven. De Bijbel vertelt ons dat satan uit de hemel werd geworpen – en niet God.

Gnostische doctrines zeggen dat Sofia de slang in de Hof van Eden gebruikte om met de mens de kennis te delen dat zij feitelijk van goddelijke oorsprong zijn.

New Age volgeling Alice Baily doet deze gnostische uitspraak:

“… er wordt geleerd dat de schapen naar de hemel en de bokken naar de hel gaan. Het is echter anders om. De bokken in Capricornus zijn de ingewijden en bekeken vanuit een bepaalde esoterische hoek gaan de bokken naar de hemel omdat zij in het geestelijk rijk functioneren…en de schapen blijven op aarde…totdat ze bokken worden.”  

Vele rijken en bekenden denken dat ze god zijn en worden al zo danig aanbeden. Rapper Jay-Z noemt zichzelf Jay-Hova in zijn lied Izzo.

Er zijn echter veel meer gnostische thema’s in Hollywood dat het messias-complex welke in Hollywood zo gewoon geworden is. We moeten bewust zijn van de lessen die daarmee geleerd worden.

 

 

 

 

 

 

Leer over de gnostische thema’s in films in het volgende artikel.   

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 5