Oordeel en Genade


Het Lam werd geslacht omdat de wet niet kon worden verbroken. Als de wet kon worden afgeschaft, dan hoefde Christus niet te sterven. Gered te worden uit genade, betekent niet dat we een licentie krijgen om te geven zondigen. Zonde is overtreding van de wet (1 Johannes 3:4):

“Een iegelijk, die de zonde doet, die doet ook de ongerechtigheid; want de zonde is de ongerechtigheid.” (Romeinen 2:31, 3:31, 6:2)?

Elke daad zal in het oordeel worden gebracht (2 Korintiërs 5:10). Gods genade is even groot als Gods rechtvaardigheid:

“Niet een iegelijk, die tot Mij zegt: Heere, Heere! zal ingaan in het Koninkrijk der hemelen, maar die daar doet den wil Mijns Vaders, Die in de hemelen is.” (Matteus 7:21)

Het evangelie rust op twee pijlers; wet en genade. Satan weet dit en strijdt tegen degenen die deze twee pijlers in een juiste relatie brengen:

“En de draak vergrimde op de vrouw, en ging heen om krijg te voeren tegen de overigen van haar zaad, die de geboden Gods bewaren, en de getuigenis van Jezus Christus hebben..” (Openbaring 12:17).

In het oude Israël verhief Satan de wet en kruisigde het Lam, terwijl in het geestelijk Israël hij het Lam verheft en de wet kruisigt. Vergis je niet, we kunnen geen aanspraak maken op de verdiensten van Christus, terwijl we bewust blijven zondigen:

“Want zo wij willens zondigen, nadat wij de kennis der waarheid ontvangen hebben, zo blijft er geen slachtoffer meer over voor de zonden..” (Hebreen 10:26)

Wij kunnen Gods rechtvaardiging niet accepteren, zonder ook Zijn werk in ons leven om ons heilig te maken, te aanvaarden (2 Korintiërs 5:15). Zonder geheiligd te zijn, zal niemand God zien (Hebreeën 12:14).

Wij accepteren heiliging op dezelfde manier als rechtvaardiging; door geloof in Christus. We kunnen de wet niet houden in onze eigen kracht. Het is alleen door Christus in ons, dat gehoorzaamheid mogelijk wordt. Heiliging is groei in Christus en niet een toverstokje. Door een vast en blijvende vertrouwen in God, kunnen onze verpestte zondige natuur worden overwonnen.

Sommige streven naar perfectie en sommigen hebben zelfs het geloof dat ze zondeloos zijn. Al dat streven is nutteloos omdat we de overwinning alleen door Christus in ons kunnen behalen. Uit onszelf kunnen wij niets doen.

“En die Zijn geboden bewaart, blijft in Hem, en Hij in denzelven. En hieraan kennen wij, dat Hij in ons blijft, namelijk uit den Geest, Dien Hij ons gegeven heeft.” (1 Johannes 3:24)

“Gij dan, geliefden, zulks te voren wetende, wacht u, dat gij niet door de verleiding der gruwelijke mensen mede afgerukt wordt, en uitvalt van uw vastigheid.” (2Petrus 3:17)

“Zo dan, die meent te staan, zie toe, dat hij niet valle.” (1 Korintiers 10:12)

Hoe dichter we tot Christus komen, hoe nederiger wij door Zijn schoonheid worden. Zoals Jesaja in der tijd, zullen we moeten uitroepen: “Toen zeide ik: Wee mij, want ik verga! dewijl ik een man van onreine lippen ben, en ik woon in het midden eens volks, dat onrein van lippen is; want mijn ogen hebben den Koning, den HEERE der heirscharen gezien.” Jesaja 6:5.

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 16