Profetieën - toekomst

“Hierna zag ik een andere engel, die grote macht had, nederdalen uit de hemel, en de aarde werd door zijn lichtglans verlicht. En hij riep met sterke stem, zeggende: Gevallen, gevallen is de grote (stad) Babylon en zij is geworden een woonplaats van duivelen, een schuilplaats van alle onreine geesten en een schuilplaats van alle onrein en verfoeid gevogelte”. “En ik hoorde een andere stem uit de hemel zeggen: Gaat uit van haar, mijn volk, opdat gij geen gemeenschap hebt aan haar zonden en niet ontvangt van haar plagen” (Openbaring 18:1,2,4).


Volgens deze bijbeltekst zal de aankondiging van de val van Babylon, die door de tweede engel van Openbaring 14 (vers 8) werd uitgesproken, in de toekomst worden herhaald. Bovendien zal ook de verdorvenheid die is binnengeslopen in de verschillende organisaties waaruit Babylon bestaat sinds de tijd dat die boodschap voor het eerst werd verkondigd in de zomer van 1844, worden aangetoond. 

 

Deze tekst beschrijft de verschrikkelijke toestand van de godsdienstige wereld. Bij elke verwerping van de waarheid zal het verstand van de mensen meer worden verduisterd en hun hart meer worden verhard tot ze zich verschanst zullen hebben achter de hardheid van hun ongeloof. Ondanks de waarschuwingen van God zullen ze de Tien Geboden blijven overtreden, zodat zij degenen die de geboden wèl heiligen op den duur nog gaan vervolgen.

 

Christus wordt gesmaad door de min­achting die men toont voor zijn volk. Wanneer het spiritisme door de kerken wordt aanvaard, zal alles wat het vleselijke hart nog in toom houdt, worden weggenomen. De godsdienst zal dan een dekmantel worden om de laagste vormen van ongerechtigheid te verbergen. Het geloof in spiritistische verschijnselen zal de deur openen voor verleidende geesten en leringen van duivelen. Op die manier zullen de boze engelen zich in de kerken doen gelden.


De Bijbel beschrijft de toestand van Babylon op het ogenblik dat deze profetie in vervulling gaat: “Haar zonden hebben zich opgehoopt tot aan de hemel en God heeft aan haar ongerechtigheid gedacht” (Openbaring 18:5). Ze heeft de maat van haar schuld vol gemaakt en haar verwoesting staat voor de deur. Maar God heeft nog een volk in Babylon en vóór zijn oordelen over deze wereld worden uitgestort moeten deze getrouwen uit Babylon worden geroepen, “opdat ze geen gemeenschap hebben aan haar zonden en niet ontvangen van haar plagen”: vandaar de beweging, die symbolisch wordt voorgesteld door de engel die uit de hemel nederdaalt, de aarde verlicht met zijn lichtglans en met luider stem roept om de zonden van Babylon te verkondigen.

 

In deze boodschap wordt de oproep “Gaat uit van haar, mijn volk” uitgesproken. Deze aankondigingen vormen samen met de boodschap van de derde engel de laatste waarschuwingsboodschap die aan de bewoners van de aarde zal worden gebracht.
Het Grote Conflict blz. 543-544

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 14