Wie is Eindtijd Babylon?


In Openbaring 14: 6-13 zegt de Bijbel dat er 3 engelen zijn die een belangrijke boodschap voor de mensen in de eindtijd hebben. Det Tweede Engel zegt in zijn boodschap iets over Babylon wanneer het zegt:

En er is een andere engel gevolgd, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, Babylon, die grote stad, omdat zij uit den wijn des toorns harer hoererij alle volken heeft gedrenkt. Openbaring 14: 8

Om deze boodschap te kunnen begrijpen, is het belangrijk om Eindtijd Babylon te identificeren. Tal van Bijbelteksten uit het boek Openbaring waarschuwen tegen Babylon en manen Gods volk aan om uit Babylon te komen. Hoe kunnen zij die voor God kiezen uit Babylon gaan als ze niet weten wat het is? De boodschap in Openbaring 14: 8 wordt met kracht herhaald in Openbaring 18: 2 en onthult de geestelijke afgang van dit systeem:

En hij riep krachtelijk met een grote stem, zeggende: Zij is gevallen, zij is gevallen, het grote Babylon, en is geworden een woonstede der duivelen, en een bewaarplaats van alle onreine geesten, en een bewaarplaats van alle onrein en hatelijk gevogelte;Dat onreine en hatelijke gevogelte zijn een verwijzing naar een valse Heilige Geest die macht geeft aan het systeem dat mensen doet denken dat ze met de kracht van God werken.

Openbaring 18: 4 heeft een krachtigere aanmaning:

En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: Gaat uit van haar, Mijn volk, opdat gij aan haar zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van haar plagen niet ontvangt. God zou Zijn volk niet waarschuwen om uit Babylon te gaan, als het onmogelijk is om Babylon te identificeren. Gedurende de vroege christelijke eeuwen refereerden Joodse en Christelijk literatuur naar de stad Rome als Babylon.

1 Petrus 5: 13 verwijst ook naar Rome als Babylon. Petrus schreef deze woorden toen hij in Rome was. Toen bestond het letterlijke Babylon reeds lang niet meer.

U groet de medeuitverkorene Gemeente, die in Bábylon is, en Markus, mijn zoon.

Verrassend genoeg bevestigen ook Rooms Katholieken deze associatie:

“Babylon”, van waaruit Petrus zijn eerste brief adresseert, wordt door zowel Protestanten als Rooms Katholieke geleerden vertaald als Rome – het woord Babylon een symbool voor de corruptie die toen in het Rome van de Ceasars heerste.

De Vrouw van Openbaring 17

Openbaring 17 geeft ons een glimp van hoe Babylon eruit zal zien. Door profetische taal te gebruiken, wordt een vrouw beschreven die God met heel haar ziel verwerpt:

Openbaring 17: 4-5

En de vrouw was bekleed met purper en scharlaken, en versierd met goud, en kostelijk gesteente, en paarlen, en had in hare hand een gouden drinkbeker, vol van gruwelen, en van onreinigheid harer hoererij. En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk Verborgenheid; het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde.

 

De vrouw dat het beest van Openbaring 17 bestuurt, heeft al de kenmerken van Rome. Infeite, past dit symboliek van dit hoofdstuk toe op zichzelf. Denk eraan dat de naam ‘Babylon’ een verwijzing is naar het Pauselijk Rome en bondgenoten.

In de Bijbel stelt een vrouw een kerk voor:

Ik heb wel de dochter Sions bij een schone en wellustige vrouw vergeleken; Jeremia 6: 2

Jesaja verruimt de betkenis van dit symbool naar bruid. De reine bruid is de reine kerk.

Want gelijk een jongeling een jonkvrouw trouwt, alzo zullen uw kinderen u trouwen; en gelijk de bruidegom vrolijk is over de bruid, alzo zal uw God over u vrolijk zijn. Jesaja 62: 5

Hosea beschrijft de eenwording van God en Zijn volk.

En Ik zal u Mij ondertrouwen in geloof; en gij zult den HEERE kennen. Hosea 2: 19

Hetzelfde symbool wordt in het Nieuwe Testament gebruikt.

Want ik ben ijverig over u met een ijver Gods; want ik heb ulieden toebereid, om u als een reine maagd aan een man voor te stellen, namelijk aan Christus. 2 Korinthe 11: 2

Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de Gemeente liefgehad heeft, en Zichzelven voor haar heeft overgegeven; Opdat Hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het Woord; Efeze 5: 25-27

 Laat ons blijde zijn, en vreugde bedrijven, en Hem de heerlijkheid geven; want de bruiloft des Lams is gekomen, en Zijn vrouw heeft zichzelve bereid. Openbaring 19: 7

Met welke de koningen der aarde gehoereerd hebben, en die de aarde bewonen zijn dronken geworden van den wijn harer hoererij. Openbaring 17: 2

De Rooms Katholieke kerk is de enige kerk op aarde die voldoet aan deze kenmerken van de vrouw die in Openbaring 17 wordt genoemd.  

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 8