De Illuminati

Voordat wij nader op hun oorsprong en bedoelingen ingaan moeten wij echter aandacht schenken aan een oude mystieke naam die werd gegeven aan scholen die Babylonisch mysticisme onderwezen. Die stonden eeuwen lang bekend als de ILLUMINATIE, en zij noemden de Babylonische mystiek ILLUMINISME.

De "Encyclopedia Americana" zegt op blz. 698 dat de Illuminatie een naam is, die werd aangenomen door of gegeven aan verschillende groepen mensen gedurende de afgelopen 2000 jaar, die geloofden in een leerstelling betreffende verlichting of innerlijk licht, illuminisme. Deze mystieke naam stamt echter uit een veel vroegere tijd. Het westerse equivalent van deze Oosterse mystiek is het Hermeticisme en het Gnosticisme, dat wij verderop zullen behandelen.

De Illuminatie leerden dat het leiden van een leven van reinheid en dienstbaarheid hun zogenoemde "innerlijke zintuigen" zou openen zodat zij het vermogen tot geestelijk zien of "Clairvoyance" zouden verkrijgen, bekend als "het derde Oog", en zieners zouden worden, in staat om te spreken met engelen en gestorven heiligen. In de oude Babylonische mysteriën werd de persoon die geestelijk of intellectueel "verlicht" was geworden in de mysteriën ingewijd en een Verlichte (Illuminatus) genoemd.

In Frankrijk kwam een andere school van hekserij op in Picardie onder de naam "Illumines" in 1623, maar ze heeft slechts kort bestaan doordat de Rooms Katholieke kerk ertegen optrad. Een andere sekte Illumines kwam echter op in Zuid Frankrijk rond 1722 en die bleef bestaan tot 1794. Deze stamde uit de Gnostiek.

Het is interessant dat de Rozekruisers, een internationaal geheim genootschap, beweren dat hun moderne broederschap voortkomt uit een sekte van de Illuminatie uit de 15e eeuw. Zij houden ook vol dat deze weer afstamde van de oud-Egyptische mysteriën. De leer van de Rozekruisers is een mengelmoes van Christendom en hekserij.

Zoals we al eerder hebben gezien speelt het getal 13 een belangrijke rol in de hekserij. Zo ook in deze broederschap van de Rozekruisers. In een van hun eigen publicaties, "The Rosicrucian Cosmo-Conception" door Max Heindel, lezen we het navolgende:

"De Orde is niet zo maar een geheim genootschap; het is één van de mysterie scholen, en de Broeders zijn de Hierophanten (priester, uitlegger van gewijde mysteriën) van de lagere mysteriën, bewaarders van de heilige Leringen en een geestelijke macht die in het leven van de westelijke wereld meer kracht heeft dan één van de zichtbare regerin­gen, ofschoon het hen niet is toegestaan het mensenras te manipuleren, bijvoorbeeld door het beroven van mensen van hun vrije wil."

Heindel gaat voort: "Zoals alle andere mysterie orden is de orde der Rozekruisers gevormd naar kosmische lijnen: Wanneer we ballen nemen van gelijke grootte en wij onderzoeken hoeveel er nodig zijn om één te bedekken en aan het gezicht te onttrekken, dan zullen we zien dat er 12 nodig zijn om de 13e bal te bedekken. De uiterste opdeling van fysische materie, het ware atoom, dat wij vinden in de interplanetaire ruimte, is op diezelfde wijze gegroepeerd in twaalf rond één. De twaalf tekens van de Dierenriem die ons zonnestelsel omsluit, de twaalf tonen van de muzikale schaal die het octaaf omvat, de twaalf apostelen geschaard rond Christus, etc. zijn andere voorbeelden van dit gegroepeerd zijn van 12 rond 1. De Orde der Rozekruisers is derhalve ook samengesteld uit 12 Broeders en een 13de."

Straks zullen wij terugkomen op de Rozekruisers, maar nu moeten we aandacht besteden aan een paar andere Mystieke scholen die zich "Illuminatie" hebben genoemd. In de geschiedenis vinden we nog een paar andere kleine sekten van het Illuminisme, zoals de Illuminau van Avignon en de Illuminatie van Stockholm; maar geen van deze werd een bedreiging voor de vrijheid, de gewetensvrijheid en het Christendom als de Illuminatie van Beieren. Deze geheime orde werd gesticht op l mei 1776 door een zekere Adam Weishaupt, een professor in het canonieke recht te Ingolstadt, Duitsland, een ex-Jezuïtenpriester. In het volgende hoofdstuk zullen wij een studie maken van Weishaupt en zijn orde der Illuminati.

De Rozekruisers en de Hermetische geschriften


De Rozekruisers nu, die beweren ook "Illuminaat" of "verlicht" te zijn, zeggen dat Toetmosis III van Egypte de stichter is van hun geheime orde. Hij richtte twee obelis­ken op met een verslag van wat hij had bereikt; een van deze twee staat nu in het Central Park te New York.

Volgens de Rozekruisers nam, nadat Toetmosis III was gestorven, zijn zoon Amenhotep zijn vaders werk in de Broederschap over, rond het einde van september 1448 v.Chr. Hij werd weer opgevolgd door zijn zoon, Toetmosis IV, die regeerde van 1420 tot 1411 v.Chr. Toen kwam Amenhotep IV bij wiens geschiedenis alle Rozekruisers zich zeer betrokken voelen. Hij was de Grootmeester in de familie van de stichters van de Orde en degene aan wie zij al hun filosofieën en geschriften te danken hebben die in hun loges over de gehele wereld worden gebruikt Hij werd, volgens de Rozekruisers, geboren in het koninklijk paleis in Thebe in 1378 v.Chr.

Om geschikt bevonden te worden voor inwijding in de mysteriën, moest de kandidaat de wens koesteren om een expert te worden in astrologie, magie, toverij, waarzeggerij, necromantie (waarzeggerij door het oproepen van doden), etc., allemaal dingen die onze Here een gruwel zijn (Deut. 18:10-12).

Na de opstanding van Jezus Christus ontstonden nog verschillende andere mystieke scholen naast die we al vermeld hebben, die zich "Illuminatie" noemden of zo werden genoemd op grond van hun bewering dat zij hogere kennis bezaten over God en de goddelijke werken die zij in staat zouden zijn te verrichten. De naaste verwanten van de Illuminatie en de Rozekruisers waren de Gnostici aan wie Simon Magus weer zijn mysteriën had ontleend, die hij vervolgens had vermengd met Christendom. Een andere groep Gnostici vinden we in het boek Openbaring, de Nicolaïeten (Openb. 2:15), volgelingen van een zekere Nicolaos, een diaken ten tijde van Paulus, die was vervallen tot buitensporige leerstellingen en praktijken.

Een andere soortgelijke school voor "hogere hekserij" vinden we in Spanje rond 1520 n. Chr., in het Spaans genoemd "Los Alumbrados"  *3  Ze bleef ongeveer een eeuw in stand en verdween toen als slachtoffer van de Spaanse Inquisitie. Ignatius van Loyola, de stichter van de Societas Jesu, de Orde der Jezuïten, werd zelf bijna een slachtoffer van de Inquisitie, toen de Rooms Katholieke kerk lucht kreeg van zijn relatie met de Alumbrados. Hij werd echter vrijgesproken met een terechtwijzing.

Er zijn echter sommigen die vandaag de dag menen dat de Illuminatie een facade-organisatie is van de Rooms Katholieke kerk met het doel de wereld weer onder haar banier te verenigen. En, het was wel diezelfde Ignatius de Loyola die de Illuminatie stichtte. Maar de geschiedenis zal ons leren dat hij niet de Orde van de Illuminatie in Duitsland heeft gesticht, die bestaat sinds 1776. Dat is gedaan door Adam Weishaupt, een ex-Jezuiet.

Terug naar de Rozekruisers die ook de naam "Illuminatie" gebruiken voor hun Orde. De reden waarom zij teruggrijpen op de regeringsperiode van Amenhotep IV is dat hij de laatste was van de grote Farao's van Egypte en de profeet Hennes Trismegistus gedurende zijn bewind geboren zou zijn. Er is zowel onder de vroegere als de tegenwoordige geleerden veel verwarring over de vraag wie deze Hermes Trismegistus in werkelijkheid is geweest. Deskundigen op het gebied van de mythologie zeggen dat hij slechts een mythische figuur is, net als Mercurius, zijn equivalent bij de Romeinen. Hij is volgens hen dezelfde als de Egyptische god "Thoth", de god van de maan en de tijd en haar indeling. Hij was de meter en de god van de maten. Hij was ook de begeleider van de doden en de god van de menselijke intelligentie aan wie alle voortbrengselen van de menselijke kunst waren gewijd. Bij de heidense Egyptenaren was al hun literatuur gewijd aan Hermes. Alle geschriften die betrekking hadden op de verschillende wetenschappen van de Egyptenaren, zoals wis-, sterren-, geneeskunde en muziek, werden door de Grieken dan ook "De Hermetische Boeken" genoemd.* 4

In de Griekse mythologie was Hermes bekend als de zoon van Zeus en Maia. Hij was de god die de dobbelsteen uitvond, de muziek, de meetkunde, het uitleggen van dromen, de maten en gewichten, kunst, letterkunde, etc. Hij werd ook beschouwd als de bewaker van officiële verdragen omdat hij de beschermer van de wegen en van de schrijfkunst was. De Egyptenaren geloofden dat de god Thoth een grote koning was geweest, een leraar van de mensheid, die boeken over magie en mysteriën had nagelaten. Talloze boeken van dat soort bestonden destijds in Egypte. Clemens van Alexandrië beweerde dat hij 42 zogenaamde Hermetische fragmenten kende die te vinden waren in de werken van Stobaeus, Cyrillus, Suïdes en Lactantus.

De Hermetische boeken zijn te verdelen in twee groepen. De ene gaat over astrologie, alchemie en dergelijke; de andere bestaan uit dialogen die de hernieuwing van de ziel beschrijven in soortgelijke termen als de Kabbala. Dit is de godslasterlijke leer, dat de mens de volmaaktheid kan bereiken via zijn eigen inspanningen door te reizen door de hogere sferen der kennis om dan, na zijn dood, God te worden. De occulte traditie zegt dat de Egyptische mysteriën een sleutel waren tot een volkomen kennis van het universum en de mens en dat deze kennis was bewaard in de Hermetische boeken, die eeuwen geleden waren geschreven door Hermes Trismegistus. Deze boeken werden algemeen geaccepteerd door de geleerde occultisten als zijnde authentieke boeken van Hermes tot het begin van de 17de eeuw, toen werd bewezen dat ze vervalsingen waren. Ze waren in werkelijkheid pas geschreven in de 2de en 3de  eeuw na Christus door een reeks anonieme Griekse auteurs die in Egypte woonden. Dit is tegenwoordig ook in de Gnostiek de gangbare mening.

 

De Ware gedaante van Hermes

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 4