Gods Volk hoeft het oordeel niet te vrezen


De liefde laat geen ruimte voor angst; volmaakte liefde sluit angst uit, want angst veronderstelt straf. In iemand die angst kent, is de liefde geen werkelijkheid geworden. Wij hebben lief omdat God ons het eerst heeft liefgehad.  (1 Johannes 4: 18 – 19)

We gaan moeilijke tijden tegemoet; tijden zoals nooit tevoren. Maar houdt goede moed:

Wat zal ons scheiden van de liefde van Christus? Tegenspoed, ellende of vervolging, honger of armoede, gevaar of het zwaard? Er staat geschreven: ‘Om u worden wij dag na dag gedood en afgevoerd als schapen voor de slacht.’ Maar wij zegevieren in dit alles glansrijk dankzij hem die ons heeft liefgehad. (Romeinen 8: 35 -37)

In de Schrift staan zij die het Merkteken van het Beest ontvangen in contrast met hen die het zegel van God ontvangen. In Openbaring 7 ziet Johannes de 144.000 die het zegel van God ontvangen. Deze 144.000 hebben een paar herkenningstekens die in Openbaring 14 zijn gegeven.

  1.  Ze hebben de naam van het Lam en Zijn Vader staan geschreven op hun voorhoofd (openbaring 14: 1). De naam staat voor hun karakter. Ze hebben deel aan de natuur en  het karakter van God.
  2. Ze zijn verlost van de aarde (Openbaring 14: 3). Ze staan in scherp contrast met hen die het merkteken van het Beest ontvangen hebben – ze zijn een uitgeroepen volk.
  3. Ze hebben zich niet verontreinigd met vrouwen; ze zijn reine maagden (Openbaring 14: 4). Ze weigeren zich te verontreinigen met vrouwen, wat betekent dat ze niet meedoen met overspelige praktijken.
  4. Ze volgen het Lam waar Hij ook heengaat (Openbaring 14: 5). Ze blijven trouw aan Jezus.
  5. Er wordt geen leugen in hun monden gevonden; ze zijn smetteloos (Openbaring 14: 5). Hun karakter is onderzocht en ze zijn rechtvaardig bevonden.

We moeten heilig en zonder smet staan voor God (Efeze 1:4, Fillipenzen 2: 15, Kolossenzen 1: 22, 2 Petrus 3: 11). Dit is geen boodschap van wetticisme of perfectionisme omdat ze zonder Christus niets kunnen doen. Het is een erkenning van Christus’ macht.

Christus beschrijft zijn Bruid gekleed in een smetteloos wit kleed, bedekt met Christus’ gerechtigheid. Er zou bij ons vrees moeten zijn om te zeggen “Ik ben zondeloos” maar Christus is in staat dat in Zijn boek te schrijven, omdat zijn bloed niet alleen elke smet uitveegt maar ook het bewijs van zonde uitwist.  

In het boek Leviticus lezen we dat de priesters alleen toegestaan was te trouwen met maagden, een type van Christus en zijn Bruid. De priesters mochten ook niet trouwen met kuise weduwen omdat ze eerder in een relatie gezeten hebben. Gezien het feit dat allen gezondigd hebben en de heerlijkheid van God derven, valt een ieder in de categorie van hen die een relatie hebben gehad met het kwaad. Om te voldoen aan de eisen van de typologie, moet Gods vergiffenis zo compleet wezen dat ook de bewijzen van de vorige relatie met de zonde, uitgedelgd is. Alleen dan kunnen zij als kuise, pure en reine maagden gekwalificeerd worden.

Alle eer en glorie komt God toe. Dit laat geen ruimte voor wetticisme of zaligheid door werken. Wij kunnen niets doen om vergeving te ontvangen.

We kunnen geen ernstigere waarschuwing ontvangen dan deze in de Derde Engelboodschap. God wil dat een ieder weet wat de gevolgen zijn van het volgen van de misleider. God wil dat een ieder kiest voor Hem en Zijn genade.

 

Lees: Openbaring 10 en de Drie Engelenboodschap


Dit artikel is een adaptatie van ‘Truth Matters van Professor Walter J. Veith, een interantionale spreker die Bijbelse onderwerpen, in zijn zoektocht naar waarheid, grondig bestudeerd heeft. Zijn bekende serie Genesis Conflict brengt het debat over Schepping of Evolutie naar een nieuw climax wanneer hij met een wetenschappelijke kijk de argumenten uiteen rafelt. Zijn spraakmakende serie Total Onslaught  werpt licht op de toestand van de huidige wereld die zich beweegt naar een wereldregering en de apocalyps.

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 3