Waarom is de Sabbat belangrijk?


Door heel de Bijbel heen wordt de Sabbat met eerbeid besproken:

En heiligt Mijn sabbatten, en zij zullen tot een teken zijn tussen Mij en tussen ulieden, opdat gij weet, dat Ik, de HEERE, uw God ben. Ezechiel 20: 20

Want voorwaar zeg Ik u: Totdat de hemel en de aarde voorbijgaan, zal er niet één jota noch één tittel van de wet voorbijgaan, totdat het alles zal zijn geschied. Mattues 5: 18

God heeft  door de eeuwen in verschillende delen van de wereld, de kennis van de zevende-dags sabbat  levend gehouden. Dat is sinds de tijd toen de discipelen en Jezus deze dag hielden. Er is nooit een tijd geweest waarin Gods volk – ergens in de wereld- de zevende-dags sabbat – niet hebben gehouden.


Het Zegel van Auroriteit

Het Sabbatsgebod is niet alleen het hart van de Tien Geboden maar het is ook het zegel van de geboden. Wanneer de sabbat eruit wordt gehaald, hebben de geboden geen rechtskracht meer. Elke wet moet de naam, de titel en de jurisdictie van de wetgever vermelden. In het 4de gebod vinden we de naam van de Wetgever; Heer – Zijn titel; Schepper – en Zijn jurisdictie; hemel en aarde, de zee en al wat daarin is.

Dit gebod geeft nauwkeurig aan wiens gezag wordt erkend wanneer deze 10 geboden gehoorzaamd worden. Elke aanhanger van elke religie zou zich aan de overige negen geboden kunnen houden. Een verandering in het zegel betekent een verandering van heerschappij. Het geeft aan dat er een nieuwe gezaghebber is die de macht heeft om wetten uit te vaardigen. Wanneer we een wet eerbiedigen, onderwerpen wij ons aan de gezaghebber wiens zegel op de wet staat.

Het is satans streven geweest om meer gezag te hebben dan God. Door zich uit te geven als wetgever en door het opleggen van zijn zegel tegen over dat van God, verschuift satan het recht van heerser weg van God en naar zichzelf. Gehoorzaamheid aan dit zegel (of merkteken) van gezag, betekent onderwerping aan zijn heerschappij dat in opstand is tegen God. Dit is de ultieme rebellie.

De mensheid zal zich volledig aan satan onderwerpen door dit valse teken van gezag te accepteren en door mee te doen met de aanbidding op de zondag. Tot het moment waarop wetten - die zondag heiliging verplicht stellen - worden uitgevaardigd, is het nog mogelijk om te kiezen. Het merkteken van het Beest leidt alleen naar de definitieve scheiding van God wanneer individueen gedwongen worden om te kiezen wie zij gehoorzamen zullen. Indien ze kiezen om God te gehoorzamen, is het vonnis de dood. Als ze kiezen voor het gehoorzamen van de wereldse machten, is het vonnis de eeuwige scheiding van God.

Wij allen zullen deze keuze moeten maken.

Ga door naar : Het opleggen van het Roomse teken

Ga terug naar: Het merkteken van het Beest

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 11