Het merkteken van het Beest


Om het merkteken van het Beest te begrijpen, moeten we eerst weten wie het Beest is en waar het - volgens de Bijbel – in de eindtijd om gaat. In een ander artikel leren wij aan de hand van 13 individuele  Bijbelse kenmerken dat er slechts een macht is dat aan deze beschrijving van het Beest (ook wel Antichrist) – Pauselijk Rome – voldoet.

Het Merkteken van het Beest is daarom een teken dat het Beest toebehoort en door de Antichrist (Pauselijk Rome) wordt opgedragen.

Het boek Openbaring beschrijft de laatste strijd tussen Christus en satan als een strijd om autoriteit (gezag). Satan is altijd in opstand geweest tegen Gods gezag. We zien in Openbaring 12:17 dat de Draak oorlog voert tegen hen die ‘de geboden Gods en van het getuigenis van Jezus hebben’. Dit zijn degenen die zich volledig onderwerpen aan Gods gezag. Er zijn dus twee zaken waar de vijand zich in de eindtijd bijzonder op zal richten: de geboden van God en het getuigenis van Jezus.

De wet van God heeft te maken met de autoriteit en het bestuur van God.

"En de tempel van God in de hemel werd geopend en de ark van Zijn verbond werd zichtbaar in Zijn tempel. En er kwamen bliksemstralen, stemmen, donderslagen, een aardbeving en grote hagel." Openbaring 11: 19.

In Johannes’ visioen in Openbaring 11 wordt de zevende bazuin geblazen. Daarmee beginnen dan ook de laatste gebeurtenissen. Een van deze laatste gebeurtenissen is het opengaan van Gods tempel in de hemel. In deze tempel zit de Ark des Verbond. In het oude Israël zat een kopie van die ark in het aardse heiligdom. In de Ark des Verbond zaten de twee stenen tafels waarop God met Zijn eigen vinger Zijn Tien Geboden geschreven heeft.

Vertelt het opengaan van het Hemelse Heiligdom in Openbaring 11, met de Ark des Verbond als centrale thema , dat de laatste strijd over Gods wet zal gaan? Het past zeker in satans’ verlangen om Gods autoriteit aan het vallen.

Wanneer we kiezen om Gods wet te gehoorzamen, maken we God tot onze autoriteit (Romeinen 6:16). Maar Jehova’s vijand zal Gods gezag als Schepper betwisten en zal proberen om zijn eigen gezag te doen gelden.

Gezag Opeisen


Openbaring 13 identificeert de machten die betrokken zullen zijn in het betwisten van Gods gezag.

We weten dat Pauselijk Rome en de Verenigde Staten van Amerika hoofdrollen in dit conflict zullen vervullen. Het Beest uit de zee (Pauselijk Rome) praat met de bek van een leeuw; hetwelk in Daniels profetie Babylon voorstelt. Met andere woorden is er een Babylon component in het Pausdom, wat het spreken betreft.

De geschiedenis vertelt ons dat de priesterorde bij de val van Babylon naar Pargamum vluchtte. Daar bleven de Babylonische godsdienst, rituelen en hiërarchie bestaan.  Attulus, de laatste Pontificale koning van Pergamum, droeg zijn titel, de Babylonische priesterorde en gewaad over aan Rome. Oorspronkelijk droeg alleen de heidense Romeinse hogepriester de titel Pontifex Maximus. Bij de val van heidens Rome werd deze titel overgedragen aan de Paus.

Het standbeeld van Paus Gregorius XIII toont ons niet alleen deze titel in de inscriptie maar toont ons ook een Paus dat bovenop een draak zit. Volgens Openbaring 13 geeft de Draak macht aan het Beest, het Pausdom. De Romeinse Paus is dus in wezen de spreekbuis van de Draak. De Draak oefent zijn macht uit via het Pausdom, de erfgenaam van het Romeinse Rijk.

Het Pausdom zegt bovennatuurlijke macht te hebben over zowel morele en maatschappelijke zaken tot zover dat het ook aanspraak zegt te maken op Gods bevoegdheden.  

Ga door naar Het Merkteken in Context.

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 9