Wie is het overblijfsel?  


Het overblijfsel van Openbaring 12 is de beweging van Advent gelovigen aan wie het getuigenis van Jezus gegeven was. Er zijn ook andere beschrijvingen die de identiteit van het overblijfsel kunnen onthullen.

De karakteristieken van het overblijfsel, zoals in de Bijbel opgesomd, staan hieronder. Zoals we kunnen zien is het Kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten het enige instituut dat aan al deze vereisten kan voldoen:

  1. Het komt op de door de profetie aangegeven tijd op.
  2. Verkondigt de Drie Engelenboodschap (Openbaring 14: 6-11).

Het kerkgenootschap der Zevende-dags Adventisten predikt de Drie Engelenboodschap sinds de jaren 1800 aan de wereld.

In Openbaring 18 hoort Johannes dat deze boodschap herhaald wordt in een luide roep – een laatste oproep om - voor het oordeel aanbreekt - tot God te keren. Zij die in de eindtijd, dwars door alle verzoekingen trouw blijven aan God, zullen de uitstorting van de Heilige Geest ontvangen. In het boek Joel wordt deze uitstorting beschreven als de late regen. De Drie Engelenboodschap zal door het overblijfsel in het laatste der dagen luid gepredikt worden.  

     3 Het is een wereldwijde organisatie


De Zevende-dags Adventisten kerk is het enige protestantse kerkgenootschap dat in haast elk land opereert. Het Woord zegt dat wanneer het evangelie aan de gehele wereld gepredikt is, het einde daar is:

want er zullen valse christussen en valse profeten opstaan en zij zullen grote tekenen en wonderen doen, zó dat zij – als het mogelijk zou zijn – ook de uitverkorenen zouden misleiden.  Matteus 24: 24 (zie ook Openbaring 14: 6-7.  

    4 Houdt de geboden Gods (Openbaring 12: 17; 14:12; 22:14)


Terwijl de meeste denominaties geloven in redding vanwege een voorbestemming, benadrukt het Adventisme het permanent karakter  van de Wet der Tien Geboden. In het licht hiervan benadrukken ze dat niemand wordt gerechtvaardigd door de wet te houden.

Want uit genade bent u zalig geworden, door het geloof, en dat niet uit u,het is de gave van God; niet uit werken, opdat niemand zou roemen.  Efeze 2: 8-9.

Het houden van de wet is een gevolg van het gered zijn en is een uitdrukking van liefde:  “Als u Mij liefhebt, neem dan Mijn geboden in acht.”  (Johannes 14: 15).

Zevende-dags Adventisten onderhouden de zevende –dags sabbat naar het gebod van God (Exodus 20:8). De meeste denominaties houden de zondag – een handeling die niet door de Bijbel wordt ondersteund.

     5 Heeft het geloof van Jezus (Openbaring 14:12).


De Zevende-dags Adventisten kerk heeft een Christocentrische godsdienst. Adventisten geloven dat, de gelovige, door geloof in God genade ontvangt om zoals te Christus te overwinnen (1 Johannes 5: 4; Openbaring 12: 11; 1 Johannes 2: 6; 3: 3,7).

Het Adventisme verwerpt de bijkans universeel geaccepteerde leer over de onsterfelijkheid van de ziel en aanvaardt de Bijbelse leer van de opstanding uit de dood. Boven alles verhoogt het Adventisme de hoge priesterlijk bediening van Christus in het hemelse heiligdom:

 

 “Daarom kan Hij ook volkomen zalig maken wie door Hem tot God gaan, omdat Hij altijd leeft om voor hen te pleiten. (Hebreen 7:25).

 

Adventisten geloven dat alleen Christus middelaar is tussen God en de mensheid en dat door Hem de schepping tot stand gekomen is. (Johannes 1: 1-3; Kollossenzen 1: 15; Hebreen 1: 1-3). Meer nog, de Bijbel wordt aanvaardt als de ware en complete openbaring van Gods wil voor ons.

      6 Heeft het getuigenis van Jezus (Openbaring 12:17)


Wat is het getuigenis van Jezus? Openbaring 19: 10 verklaart dat “het getuigenis van Jezus de geest der profetie is.” De geest der profetie werd in de jaren 1800 hersteld om de Advent pioniers te helpen de waarheid te ontrafelen. Het kwam door de profetische geschriften en toespraken van Ellen White.

Ontdekt wat het Oud Testamentisch verhaal van Elia te leren heeft over de rol van het overblijfsel.  

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 5