De beloofde Elia


De missie van Adventisten is om een volk uit de zonde te roepen en naar Christus te brengen. Zoals God de wet en de sabbat voor Israël herstelde, nadat ze uit het heidense Egypte geroepen waren (Exodus 16: 23-30; 20: 1-17), werd de wet van God en de sabbat na 1844 voor geestelijk Israël hersteld.

Precies zoals God de oude hygiënische regels en gezonde leefstijl voor Israël herstelde (Exodus 15: 26), zo prediken Adventisten een boodschap over gezond leven. Ze geloven dat, als Christus oog had voor de lichamelijke noden van de mensen, bij de verkondiging van het evangelie in onze tijd aan die noden tegemoet moet worden gekomen. Geen andere protestantse kerk heeft zo een wereldwijde medische bediening als de Zevende-dags Adventisten. Volgens Adventist Review zijn er honderd achtenzestig ziekenhuizen die door Adventistische Instituten wereldwijd gedraaid worden.

Lees meer over de wereldwijde Advent gezondheidsbediening (binnenkort).

In Matteus 17: 11 doet Jezus de belofte dat Elia zou terugkeren om, voor het einde,  alles te herstellen:

 “Jezus antwoordde en zei tegen hen: Elia zal wel eerst komen en alles herstellen.”

Matteus 11: 12 is een verwijzing naar de Elia die eerder gekomen was, maar wiens boodschap werd verworpen. Dit is een verwijzing naar de prediking van Johannes de Doper.

Het is duidelijk dat de verwijzing naar Elia verwijst naar de boodschap en niet de persoon. De boodschappen van Elia, Johannes de Doper en van de Zevende-dags Adventisten Kerk dragen verbazingwekkende parallellen: alle drie roepen het volk op tot gehoorzaamheid aan God en de aanbidding van de Schepper God. Bovendien zijn de boodschappen van zowel Johannes als de Adventkerk, boodschappen om voor te bereiden op de komst van de Heer – zoals Jesaja geprofeteerd had (zie Lucas 1:17).

In 1 Koningen 16 wordt het verhaal verteld van het huwelijk tussen Koning Achab en Izebel, de dochter van Ethbaal – de koning van de Sidoniers. Dit verboden huwelijk leidde tot de aanbidding van Baal oftewel zonaanbidding in Israël.

Het resultaat was een volledige afval van de noordelijke stammen van Israël:

“Ja, zij verlieten al de geboden van de HEERE, hun God, en maakten gegoten beelden voor zich: twee kalveren. Ze maakten gewijde palen, bogen zich voor heel het leger aan de hemel neer en dienden de Baäl”  (2 Koningen 17: 16).

Het was Elia’s missie om het volk terug te roepen uit het heidendom en om de eenheid van Israël te realiseren. Elia herbouwde eigenhandig het offeraltaar dat gemaakt was van 12 stenen. Dit symboliseerde de hereniging van Israël. Het altaar is het symbool van zaligheid door genade omdat alleen door het bloed van het Lam we gered kunnen worden.

Zoals Elia een voorloper was van het dreigende oordeel over het oude Israël, zo zou de eindtijd Elia ook een voorloper zijn van het eindtijd oordeel van God.

“Denk aan de wet van Mozes, Mijn dienaar, die Ik hem geboden heb op Horeb voor heel Israël, aan de verordeningen en de bepalingen.

Zie, Ik zend tot u de profeet Elia, voordat de dag van de HEERE komt, die grote en ontzagwekkende dag.

Hij zal het hart van de vaders tot de kinderen terugbrengen, en het hart van de kinderen tot hun vaders, opdat Ik niet zal komen en de aarde met de ban zal slaan.” (Maleachi 4: 4-6).

 

Elia herstelde de oude maatstaven van gehoorzaamheid en vertrouwen in Zijn reddende genade:

“En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen. Indien u uw voet van de sabbat terughoudt, ermee ophoudt om op Mijn heilige dag te doen wat u zelf wilt; indien u de sabbat een verlustiging noemt, opdat de HEERE geheiligd wordt – die geëerd moet worden – indien u die eert door niet uw eigen wegen te volgen, niet uw eigen wensen zoekt of daarover een woord spreekt, 14 dan zult u vreugde scheppen in de HEERE, Ik zal u doen rijden op de hoogten van de aarde en Ik zal u voeden met het erfelijk bezit van uw vader Jakob, want de mond van de HEERE heeft gesproken.” (Jesaja 58: 12-14).

 

Op gelijke wijze zal de Zevende –dags Adventisten kerk de gebroken wet en vertrouwen in de verdienste van Jezus herstellen. De verwoeste bressen zijn een verwijzing naar de gebroken wet van God. De paden zijn een verwijzing naar de eeuwen oude paden, de waarheid van het evangelie, die door het heidendom in het stof werd vertrapt. In deze eindtijd profetie wordt de sabbat verhoogd als de machtige hakmes dat een volk van de wereld zal scheiden en in relatie met de Schepper brengt. De Sabbat is geen last maar een verlustiging – een dag om God te eren.

De Joodse feesten wezen heen op de gebeurtenissen die zich in de eindtijd ontvouwen. De boodschap van de spoedige wederkomst van Christus is de antitype van het Trompettenfeest. De aankondiging van het oordeel is de antitype van de dag der verzoening. En het Tabernakelfeest voorafschaduwde de laatste verlossing en het naar huis gaan van het volk Gods.

De Drie Engelenboodschap gaat de wederkomst van Jezus vooraf. Zij maken de weg vrij voor de Tweede Komst en roepen een volk eruit “die de geboden Gods en het geloof van Jezus hebben” (Openbaring 14:12). De strijd tussen Christus en Satan zal uiteindelijk gaan over het Sabbatsgebod. Waar zal staan?    

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 8