Hekserij en de leer van de onsterfelijke ziel


Er is bijna geen Christelijk kerkgenootschap dat niet de leerstelling van leven na de dood leert, of de onsterfelijkheid van de ziel. Maar de Bijbel zegt heel duidelijk dat niemand na zijn dood voortleeft: "Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al; zij hebben ook geen loon meer, maar hun gedachtenis is vergeten. Ook is alrede hun liefde, ook hun haat, ook hun nijdigheid vergaan; en zij hebben geen deel meer in deze eeuw in alles, wal onder de zon geschied!" (Prediker 9:5,6).

Als de slechte mensen worden gepijnigd in de hel, zoals veel Christelijke priesters en ziele-herders leren, zouden die slechte mensen als zij sterven dan niet enige kennis hebben van de martelingen die zij tegemoet gaan? "Alles wat uw hand vindt om te doen, doe dal met uw macht; want er is geen werk, noch verzinning, noch wetenschap, noch wijsheid in het graf, daar gij heengaat" (Pred. 9:10).

Als de rechtvaardigen naar de hemel gaan na hun dood, zoals in de meeste Christelijke kerken wordt geleerd, zouden zij dan niet de Here loven? De Bijbel zegt: "De doden zullen den Here niet prijzen, noch die in de stilte nedergedaald zijn" (Psalm 115:17).

Als de mens na zijn dood naar de hemel gaat, zoals de meeste Christelijke kerken hun leden venellen, zouden deze rechtvaardigen dan geen gedachten of ideeën hebben over waar zij zijn? De Bijbel zegt "Zijn geest gaat uit, hij keert wederom tot zijn aarde, te dienzelfden dage vergaan zijn aanslagen" (Psalm 146:4).

Sommige mensen gaan naar de graven om te praten met hun dode vrienden of familieleden, maar de Bijbel zegt: "Zijn kinderen komen tot eer, en hij weet het niet; of zij worden klein, en hij let niet op hen" (Job 14:21). "Want in den dood is uwer geen gedachtenis; wie zal u loven in het graf?" (Psalm 6:5).

Jezus zegt heel openlijk dat de doden nog in de graven zullen zijn bij Zijn tweede komst, niet in de hemel: "Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: De ure komt en is nu, wanneer de doden zullen horen de stem des zoons Gods, en die ze gehoord hebben zullen leven..." (Joh. 5:25). "Verwonden u daar niet over, want de ure komt, in dewelke allen, die in de graven zijn, zijn stem zullen horen; en zij zullen uitgaan, die het goede gedaan hebben tot de opstanding des levens, die het kwade gedaan hebben tot de opstanding der verdoemenis" (Joh. 5:28,29).

Beide groepen mensen, de onrechtvaardiger! en de rechtvaardigen, bevinden zich nu nog in hun graven. Er bestaat echter wel een hellevuur waarin de onrechtvaardigen vernietigd zullen worden; maar dat ligt nog in de toekomst Dit hellevuur komt van de hemel naar omlaag, het bevindt zich niet op een of andere geheime plaats waar de doden op dit ogenblik hun straf ontvangen. De duivel heeft niet de heerschappij over een geheime plaats onder de aarde die de hel wordt genoemd en waarin alle slechte mensen worden geworpen. Evenmin snelt hij daar heen en weer met zijn drietand om de slechteriken dag en nacht te prikken en te branden. Het vuur zal van de hemel afkomen en zal zowel de slechte mensen als de duivel zelf vernietigen; zie Openb. 20.

Petrus voorzegde dat Christus' tweede komst in vuur zou plaatsvinden: "De Here vertraagt de belofte niet (gelijk enigen dat traagheid achten), maar is lankmoedig over ons, niet willende, dat enigen verloren gaan, maar dat zij allen tot bekering komen. Maar de dag des Heren zal komen als een dief in den nacht, in welken de hemelen in een gedruis zullen voorbijgaan, en de elementen branden zullen en vergaan, en de aarde en de werken, die daarin zijn zullen verbranden" (2 Petrus 3:9,10).

David voorspelde Christus' tweede komst, 1000 jaar voor dat Jezus werd geboren. In Psalm 50:3-5 lezen we: "Onze God zal komen en zal niet zwijgen; een vuur voor Zijn aangezicht zal verteren, en rondom Hem zal het zeer stormen; Hij zal roepen tol den hemel van boven, en tot de aarde om Zijn volk te richten. Verzamelt Mij Mijn gunstgenoten, die Mijn verbond maken met offerande!"

Ook Paulus voorspelde dat Jezus een verterend vuur zou zijn voor hen die het Evangelie hebben verworpen: "En u die verdrukt wordt verkwikking met ons, in de openbaring van den Here Jezus van den hemel met de engelen Zijner kracht; Met vlammend vuur wraak doende over degenen, die God niet kennen, en over degenen, die het Evangelie van onzen Here Jezus Christus niet gehoorzaam zijn. Dewelken zullen tot straf lijden het eeuwig verderf, van het aangezicht des Heren, en van de heerlijkheid Zijner sterkte" (2 Thes. l :7-9). In Jesaja 29:6 lezen we: " Gij zult door de HERE der heerscharen bezocht worden met donder, aardbeving en geweldig gedreun, wind, storm en verterende vuurvlam."

De leerstelling dat de slechte mensen in een eeuwig brandend vuur worden geworpen kan noch in het Oude, noch in het Nieuwe Testament worden gevonden, maar wel bij de zonnecultus. In de Schrift beschrijft Jezus twee soorten "hellevuur": er zijn twee verschillende tijdslippen dat het vuur en zwavel zal regenen van de hemel. De eerste keer gebeurt dat bij Christus' wederkomst; maar het verterende vuur dat de uiteindelijke vernietiging zal betekenen voor de duivel en zijn engelen en de onrechtvaardigen, zal niet komen voordat de 1000 jaar die beschreven worden in Openb. 20:1-6 voorbij zijn.

Dit zal gebeuren als de onrechtvaardigen zullen zijn opgewekt uit de dood en satan een laatste poging zal ondernemen om het Nieuwe Jeruzalem te vernietigen: "En zij zijn opgekomen op de breedte der aarde, en omringden den legerplaats der heiligen, en de geliefde stad; en er kwam vuur neder van god uit den hemel, en heeft hen verslonden. En de duivel, die hen verleidde, werd geworpen in den poel des vuurs en sulfers, alwaar het beest en de valse profeet zijn; en zij zullen gepijnigd worden dag en nacht in alle eeuwigheid" (Openb. 20:9,10).

De hele aarde zal met vuur overdekt worden. Vuur is een reinigend element. En onze Heer zal van vuur gebruik maken om de aarde te reinigen van de vervuiling die 6000 jaar lang door Satan en de mens is veroorzaakt. In het boek Maleachi lezen we het volgende: "Want ziet, de dag komt, brandende als een oven, dan zullen alle hoogmoediger, en al wie goddeloosheid doet, een stoppel zijn, en de toekomstige dag zal ze in vlam zetten, zegt de Here der heirscharcn, Die bun noch wortel, noch tak laten zal" (Mal. 4:1).

De Heer vernietigde in Noachs dagen al les door water; dat was slechts een schaduw van wat er gebeuren zal als de aarde door vuur zal worden overdekt. Petrus zag dat dit stond te komen en zegt in 2 Petrus 3:5,6,7: "Want willens is dit hun onbekend, dat door het woord Gods de hemelen van over lang geweest zijn, en de aarde uit het water en in het water bestaande; door welke de wereld, die toen was, met het water van den zondvloed bedekt zijnde, vergaan is. Maar de hemelen, die nu zijn, en de aarde, zijn door hetzelfde woord als een schat weggelegd, en worden ten vure bewaard tegen den dag des oordeels, en der verderving der goddeloze mensen."

Zoals eerder werd gezegd wordt zowel door de profeten in het Oude Testament als door de apostelen in het Nieuwe Testament voorspeld dat dit hellevuur op twee verschillende tijdstippen zal optreden. En er zullen ook twee opstandingen plaatsvinden. In Open. 20:1-9 wordt duidelijk gezegd dat de opstanding van de goddelozcn en hun vernietiging niet zullen plaatsvinden voordat de 1000 jarige periode voorbij is. Later zullen wij deze zeer belangrijke leerstelling nader uitwerken.

Lucifers eerste leugen tegenover de eerste bewoners van deze wereld was: "Gijlieden zult den dood niet sterven,.." (Gen. 3:4) en deze zelfde leugen van de duivel is gebruikt, vanaf de dagen van Adam en Eva tol op de huidige dag. Hier ligt de wortel van de valse leerstelling van de onsterfelijke ziel, reïncarnatie, alle vormen van spiritisme, astrologie, zwarte magie, necromatie, vagevuur en hel. Het hele systeem van de Verborgenheid der Ongerechtigheid is gebaseerd op deze leugen van de duivel: "Leven na de dood." Maar de Bijbel zegt heel duidelijk: "...want ten dage als gij daarvan eet, zult gij den dood sterven" (Gen. 2:17).

De mens leeft niet verder na de dood, zoals velen in hun misleide toestand geloven: "Want de levenden weten, dat zij sterven zullen, maar de doden weten niet met al" (Pred. 9:5).

Zoals eerder werd gesteld kunnen de mythen over "Leven na de Dood" worden teruggevonden in de legenden over Nimrod, die de grote god van de Assyriërs en Babyloniërs is geworden. In Ninivé heeft Austen H. Layard, een geleerde van het British Museum, de oude stad gevonden en een bibliotheek ontdekt van meer dan 25000 kleitabletten waarin de oude geschiedenis van het Assyrischs koninkrijk wordt beschreven.

Layard heeft te Ninivé inscripties gevonden waarin staat dat Ninus de stad heeft gesticht Het woord "Ninivé" zelf betekent "woonplaats van Ninus". Maar men heeft ontdekt dat de naam "Ninus" slechts een vergoddelijkte naam was waarmee de oude Assyriers Nimrod bedoelden, want de Bijbel zelf zegt dat het Nimrod was die Ninivé heeft gebouwd (Gen. 10:11). Ninus (dus Nimrod) is, volgens de Assyriërs, gedood, maar zijn "ziel" werd onsterfelijk en vloog omhoog naar de zon en hij werd "Beëlsamon", de Heer des Hemels.

In alle vormen van hekserij, ook in de moderne vormen die tegenwoordig worden beoefend, is de leerstelling van de onsterfelijke ziel het centrale punt van heidens geloof en cultus.

Als u, lezer, u verdiept in de geschiedenis van welke natie ook, zult u zien dat de geschiedenis van dat volk en hun hele cultuur omgeven zijn door het geloof in leven na de dood, reïncarnatie en contact met de doden. Een heleboel heidense tradities, wereldwijd verspreid, vinden hun oorsprong in de legenden over Nimrod.

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 5