Laten wij nu eens kijken naar een profetie uit het verleden die op onze tijd van toepassing is, een van deze profetieën vinden wij in het boek Daniël, hoofdstuk 2.

Daniël, een jonge Hebreeër, was als balling meegevoerd uit Israël en diende aan het hof van de koning van Babylon. Op een nacht kreeg deze koning een droom, en toen hij wakker werd kon hij zich de droom niet meer herinneren, maar deze droom had zoveel indruk op hem gemaakt dat hij al de wijzen van het land bijeen riep om de droom te vertellen en te verklaren. Toen bleek dat niemand hem de droom kon vertellen werd er een bevel uitgevaardigd om alle wijzen te doden. Ook Daniël, die tot de wijzen gerekend werd, zou gedood worden. Toen bad Daniël tot God, en tijdens zijn slaap verklaarde God aan Daniël de droom.

Hierop vertelde Daniël aan de koning de droom en de uitlegging hiervan. De koning had gedroomd over een groot beeld, een beeld met een gouden hoofd, borst en armen van zilver, buik en lendenen van koper, met benen van ijzer en voeten van ijzer en leem.

 

Terwijl de koning dit beeld in zijn droom zag staan, raakte er zonder toedoen van mensenhanden een steen los, die het beeld trof aan de voeten en dit verbrijzelde en de wind voerde het mee zodat er geen spoor meer van te vinden was. Maar de steen werd een grote berg die de gehele aarde vulde.
Dit was het einde van wat de koning had gedroomd, Daniel geeft dan de uitleg te kennen. Hij vertelt dat de verschillende lichaamsdelen van de diverse materialen een betekenis hebben, en dat zij koninkrijken voorstellen.

Het hoofd, zo vertelt Daniël, is de koning zelf (vs. 37). Het is het Babylonische rijk dat regeerde van 612-539 v. Chr. Dit was één der machtigste koninkrijken van de oudheid.

Hierna zal er een ander koninkrijk ontstaan geringer dan het uwe (vs. 39). Het koninkrijk wat hierna ontstond, zo weten wij uit de geschiedenis, is Medo Perzië. Dit koninkrijk was een minder sterk koninkrijk en had macht van 539-331 v. Chr. (Een wetenswaardigheid: toen dit koninkrijk heerste moest alle belasting in zilver betaald worden.)

Daniël vervolgt: En weer een ander koninkrijk zal heersen over de gehele aarde (vs. 39). Griekenland kwam aan de macht, in 331 v Chr. met Alexander de Grote die de Meden en de Perzen versloeg in de slag om Arbela. Het Griekse rijk verkreeg hierdoor wereldheerschappij. (Een wetenswaardigheid: de Griekse soldaten werden 'koperen soldaten' genoemd omdat hun pantser geheel van koper was).

Daniël gaat verder: Het vierde koninkrijk zal hard zijn als ijzer en het zal allen verbrijzelen en vergruizelen (vs. 40). De ijzeren monarchie van Rome versloeg Griekenland in 168 v. Chr. Dit keizerrijk is een van de wreedste machthebbers van de geschiedenis geweest.

Hierna volgen de voeten van ijzer vermengt met leem. Daniël vertelt dat dit een verdeeld koningkrijk zal zijn en het zal ten dele hard zijn en ten dele broos. Toen het Romeinse rijk begon te verzwakken in 476 voor Chr.  werd het niet overgenomen door een andere wereldmacht, integendeel, de barbaarse stammen streden tegen deze macht en verdeelden het in tien delen. De Oost-Goten; Herulen; Vandalen; Angel-Saksen; West-Goten; Lombarden; Sueven; Bourgondiërs; Franken en de Almannen. Tien van deze stammen vormden het huidige Europa. Zeven van deze bestaan nog steeds. De Almannen vertegenwoordigen Duitsland, de Franken Frankrijk; de Bourgondiërs Zwitserland; de Sueven Portugal; de Lombarden Italië; de West-Goten Spanje en de Angel-Saksen Engeland!

Verder zegt Daniël ons dat zij zich door huwelijksgemeenschappen zullen binden, maar geen samenhangend geheel zullen vormen (vs. 43). Door huwelijken, allianties en verdragen hebben mensen tevergeefs geprobeerd het Europa te herenigen. Door de geschiedenis heen hebben leiders als Napoleon, Keizer Wilhelm, Mussolini en Hitler gevochten voor één Europa, maar deze paar verzen uit de Bijbel geven duidelijk aan dat elk pogen zou mislukken.

 

Hierna volgt de uitleg over de steen; In de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk oprichten, dat in eeuwigheid niet te gronde zal gaan, het zal al die konginkrijken verbrijzelen en daaraaan een einde maken en zal zelf bestaan tot in eeuwigheid. De droom is waarachtig en zijn uitlegging betrouwbaar (vs. 44,45) Deze steen staat dus voor Gods koninkrijk. Dit zal geen mengeling van aardse koninkrijken zijn, maar een totale vervanging door Gods volmaakt en eeuwig rijk (Opb. 21:1).

De Bijbel vertelt ons dat wanneer Christus naar de aarde terugkeert alle bestaande koninkrijken weggevaagd zullen worden en Hij een eeuwig koninkrijk zal vestigen. De gehele geschiedenis beweegt zich in de richting van deze grote climax, wanneer Christus in Zijn majesteit zal wederkeren, om het koninkrijk van Zijn eeuwige gerechtigheid te stichten.
Wij leven reeds in de tijd van de tenen! Hoelang zal het nog duren voordat de steen het beeld bij de voeten zal treffen? Zijn wij voorbereid op deze grootse gebeurtenis?

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 7