De nieuwe Wereldorde en de
Illuminatie 666

 Oorsprong en vormen van het kwaad

Babylon

In het laatste boek van de Bijbel, geeft Jezus Christus Zijn laatste waarschuwing voor Zijn wederkomst. Deze vindt men in de hoofdstukken 13, 14, 16, 17 en 18 van het boek Openbaring. Jezus waarschuwt Zijn volk dat de hele wereld zal worden misleid om de Satan te aanbidden, gesymboliseerd als de zevenkoppige draak die een vrouw belaagt, een symbool van het Ware Geloof (Openb. 12:3,9).

In Openb. 13:4,8,9, lezen we Jezus' voorspelling aangaande de aanbidding van Satan in de hele wereld: "En zij aanbaden den draak, die aan het beest macht gegeven had, en zij aanbaden het beest, zeggende: Wie is aan dit beest gelijk? Wie kan er krijg tegen voeren? En allen die op de aarde wonen, zullen het aanbidden, welker namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is van de grondlegging der wereld. Indien iemand oren heeft, die hore."

De apostel Johannes schreef: "Kinderkens, het is de laatste ure; en gelijk gij gehoord hebt dat de antichrist komt, zo zijn ook nu vele antichristen opgestaan; waaruit wij onderkennen dat het de laatste ure is" (l Joh. 2:18).

Op vele manieren heeft onze Heer Zijn volgelingen bekend gemaakt hoe zij Satan kunnen herkennen, die het hoofd is van een deels godsdienstige, deels politieke beweging. Openb. 13:18 waarschuwt ons dat deze wordt gekenmerkt door het getal 666. In Openb. 17:5 beschrijft onze Heer deze satanische beweging die antichristelijk is in symbooltaal als een verdorven mooie vrouw: "En op haar voorhoofd was een naam geschreven, namelijk verborgenheid, het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde."

De allerlaatste waarschuwing die onze Heer nu geeft aan de misleide wereld is te vinden in Openb. 18:4: "En ik hoorde een andere stem uit den hemel, zeggende: gaal uil van haar, mijn volk, opdat gij aan hare zonden geen gemeenschap hebt, en opdat gij van hare plagen niet ontvangt."

Er zijn drie duidelijke boodschappen, gesymboliseerd door drie engelen, in Openbaring 14. De verzen 6 en 7 roepen de wereld op om hel aanbidden van de Draak te staken en God te gaan aanbidden "Die den hemel en de aarde en de zee en de fonteinen der wateren gemaakt heeft." In Openb. 14:8 wordt verteld dat het grote Babylon is gevallen "omdat zij uil den wijn van den toorn harer hoererij alle volken heeft gedrenkt." In Openb. 14:9,10 lezen wij echter de ernstigste waarschuwing die ooit aan de wereld werd gegeven en waarvan de meeste mensen niet op de hoogte zijn.

God openbaart dat alle volken reeds zijn misleid door "Het grote Babylon, de moeder der hoererijen en der gruwelen der aarde." En onze Heer roept Zijn mensen op om uit Babylon te gaan. Maar de vraag voor de meesten is: wat is Babylon eigenlijk? Dit is de hele doelstelling van dit boek. Het moet voor een ieder wijd open leggen wat de zonden van het grote Babylon zijn, en wie zij is, en wat dat mysterieuze scharlakenrode beest is waar zij op rijdt, zoals wordt beschreven in Openb. 17: 1 -8.

Terwijl wij de geschiedenis en de aard van "het grote Babylon" bestuderen (en van het beest dat haar draagt) zullen wij er achter komen dat er in deze wereld toegewijde aanbidders van Lucifer waren, zijn, en altijd zullen zijn. Sommige mensen zullen geschokt zijn als hen duidelijk wordt dat er Luciferaanbiddcrs hebben geleefd en zijn gestorven voor de verbreiding van de aanbidding van Lucifer door middel van Babylonische, Egyptische en Druïdische hekserij, en dat zij vastbesloten zijn om alle godsdiensten en regeringen omver te werpen. Hun doelstelling is het verenigen van de hele wereld in één Wereldregering, en het verheffen van Lucifer lot de enige god van deze wereld!

Als we verdergaan met onze studie van de natuur van "het grote Babylon" zullen we de filosofieën van "Wicca" bestuderen. Wicca is de moderne versie van de oude Babylonische, Egyptische en Druïdische hekserij en telt over de hele wereld miljoenen mannelijke en vrouwelijke aanhangers. Wij zullen leren hoe apostelen van Lucifer in het verleden en vandaag de dag gebruik maken van geheime genootschappen, het communisme, het internationale bankwezen, Christelijke groeperingen en sociale doelstellingen om hun plannen te verwezenlijken. Wij zullen er achter komen hoe deze hedendaagse heksen er voortdurend vastbesloten op uit zijn om de aanbidding van Jezus Christus en het Christendom omver te werpen door middel van paranormale oorlogsvoering (geestelijke technieken) en lichamelijk geweld.


Dit Luciferiaanse plan om alle godsdiensten en alle regeringen te vernietigen opdat er één Lucifcriaanse Wereldregering kan worden gesticht komt heden ten dage op ons af in wal bekend staat als "Het tijdperk van Aquarius" of "de New Age Beweging". In het Latijn heet dit "Novus Ordo Seclorum" (de Nieuwe Orde der Eeuwen). Maar de werkelijke, verborgen naam van deze beweging is "De Illuminati". En aangetoond zal worden dat het communisme is afgeleid van de geheime orde van de Illuminatie.

Wij zullen een studie maken van de oorsprong van het getal 666 en we zullen zien wie daar vandaag de dag mee gemerkt zijn. Wij zullen bestuderen wat het Teken is van het Beest waarmee geen ware volgeling van Jezus zich wil vereenzelvigen. Wij zullen een reis maken door de geschiedenis, beginnend met de opstand van Lucifer in de Hemel, en verder gaand door de geschiedenis, laten zien hoe Lucifer is aanbeden, zowel onwetend als openlijk, door middel van de astrologische stelsels van Zonaanbidding. Nadat de dekmantels zijn verwijderd van het heidendom waardoor duidelijk zal worden dat het in werkelijkheid Satan was die werd aanbeden als de Zonnegod, zullen we alle camouflages wegnemen waarachter Lucifer zich heden ten dage verschuilt valse stelsels van Christelijk denken en een internationale politieke beweging die streeft naar één Wereldregering.

Deze twee symbolen, het Grote Babyion en het Beest dat opkomt uit de afgrond, zullen later in dit boek zorgvuldig worden bestudeerd en begrepen. Echter, voordat de doorsnee lezer iets van deze zaken kan vatten, moeten we in de geschiedenis teruggaan tot de tijd van Adam en Eva en van Noach en Nimrod.

De oorsprong van de leugen is terug te voeren op Lucifer. (Genesis 3:4). En de oorsprong van de valse godsdienst begon ook bij Lucifer. In Jesaja 14:12-15 lezen wc: "Hoe zijl gij uit den hemel gevallen, o morgenster, gij zoon des dageraads? Hoe zijt gij ter aarde nedergehouwen, gij die de heidenen krenktet? En zeidet in uw hart: Ik zal ten hemel opklimmen, ik zal mijnen troon boven de sterren Gods verhogen, en ik zal mij zetten op den berg der samenkomst aan de zijden van het noorden. Ik zal boven de hoogten der wolken klimmen, ik zal den Allerhoogsten gelijk worden. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden, aan de zijden van de kuil."

Het is al van hele oude tijden af Lucifers plan geweest om geleidelijk aan deze hele wereld te verenigen onder één wereldregering, die de Schepper zou verwerpen en in plaats van Hem Lucifer zou aanbidden. Voor zijn val was Lucifer de hoogste engel die het dichtste bij Christus stond. De "zoon des dageraads" stond in de nabijheid van God, samen met
Christus. Hij was de beschuttende cherub, de lichtdrager voor God.


Lucifer begon zichzelf echter te beschouwen als de gelijke van God in heerlijkheid en wijsheid. Hij begon te denken dat hij ook recht had op aanbidding door de dienaren van de Heer en hij begon plannen te beramen tegen de Heer des Hemels. Lucifer, de beschuttende cherub, zette zich ertoe om de aanbidding van God omver te werpen. Hij liet zijn begeerte niet ineens zien. Als hij zijn voornemens helemaal had laten zien aan het universum, waar zonde en opstand toentertijd onbekende zaken waren, had hij niet veel volgelingen gekregen.

Lucifers plan om de regering des hemels ten val te brengen zou een langdurige en voorzichtige planning nodig hebben. Heel geleidelijk aan begon Lucifer anderen te vinden wiens instemming hij kon winnen door kritiek te oefenen op de wijze waarop de Heer de zaken van het universum bestuurde. Lucifer trachtte de God van liefde, de Heer van de Sabbat, voor te stellen als een egoïstische tiran. Onder een dekmantel van goddelijkheid heeft Lucifer veel hemelse wezens verleid zijn kant te kiezen, door God's karakter verkeerd voor te stellen, alsof God Zelf de boze zou zijn.

Lucifer zaaide de zaden van ontevredenheid, klagen en eerzucht, die opbloeiden tot rebellie en scheiding veroorzaakten tussen de engelen in de hemel. Lucifer trachtte de eenheid in de hemel te verzwakken in de veronderstelling dat dit de kracht van de Almachtige zou verminderen. Echter, slechts een derde van het hemelse heir koos de zijde van de god der verwarring. Het hele universum had slechts de keuze uit twee dingen; een middenweg was er niet. Er was oorlog in de hemel lussen Christus en Lucifer "En de grote draak is geworpen, namelijk de oude slang welke genoemd wordt duivel en Satan, die de gehele wereld verleidt, hij is, zeg ik, geworpen op de aarde, en zijne engelen zijn met hem geworpen" (Openb. 12:9).

Lucifer is nu bezig de bewoners van deze wereld geschikt te maken krijgen om diezelfde plannen, die hij in de hemel had willen volvoeren, te accepteren. Precies zoals Satan, of Lucifer, in het begin zijn werkelijke plannen heeft verborgen voor de engelen in de hemel om de aanbidding van God om ver te werpen, zo probeert hij heden ten dage de ware aanbidding van God bij de inwoners van deze aarde te doen verdwijnen. Net zoals Satan niet ineens zijn ware plannen, nl. dat hij aanbidding door de hemelse wezens voor zichzelf zou opeisen, blootgaf, zo heeft Satan ook het aanbidden van hemzelf door de aardse wezens gecamoufleerd door een wereldwijd netwerk van goden en godinnen, en later door verschillende vormen van vals Christendom.

Zonaanbidding was de grootste rivaal van de aanbidding van Jahweh in het Oude Testament Door deze zonaanbidding werd de verering van Lucifer in de hele wereld verborgen. Zij die de heidense leringen gehoorzaamden bogen in werkelijkheid hun knie voor de Duivel en niet voor goden, zoals zij dachten. "Weet gij niet, dat wien gij uzelven stelt tot dienstknechten ter gehoorzaamheid, gij dienstknechten zijt desgenen wien gij gehoorzaamt, of der zonde tot den dood, of der gehoorzaamheid tot gerechtigheid?" (Rom. 6:16).

Zoals de engelen in de hemel een kant kozen voordat Lucifer uit de hemel werd geworpen, zo zullen ook de mensen op deze wereld zich verenigen lot twee onderscheiden groepen voor het einde van deze eeuw. De scheidslijn, die gedetailleerd zal worden bestudeerd in het slothoofdstuk, zal worden getrokken door het merkteken van het Beest dat voorzegd wordt in Openbaring 13:11-18 en 14:6-13.

Lucifer, de aanstichter van het kwaad in de hemel


Laten we, om deze studie te beginnen, de naam "Lucifer" eens beter bekijken. In het Latijn betekent die naam "Lichtdragcr" en daarmee wordt ook de planeet Venus bedoeld, de "morgenster van de dageraad". (The World Book Encyclopedia, Vol. 12, 1979, p.847). In de Griekse mythologie wordt Lucifer voorgesteld als een mannelijke figuur met een toorts (Encyclopedia Brittanica, Vol.6, 1915, p.373). Dat is ook de oorsprong van de fakkeldrager bij de Olympische Spelen. De Griekse benaming van deze incarnatie van Lucifer in de mythen was "Teitan". In het middeleeuws Engels was dit "Titan", hetgeen eveneens betekent "Zonnegod" (The American Heritage Dictionary of the English Language, 1969, p.1348). Een verwrongen verslag van de opstand van Lucifer en van de rebellerende reus Nimrod is bewaard gebleven in de Griekse mythologie.

Teitan of Titan, de personificatie van Lucifer, was de voorvader van een ras van reusachtige mensen hier op aarde dat werd onderworpen door de Olympische goden. Daarom betekent het woord 'Titaan" vandaag de dag "iemand of iets, reusachtig in afmetingen of kracht." En het woord "titanism" betekent vandaag in het Engels "geest van rebellie"; of het uitdagen van of in opstand komen tegen gevestigde orde en gezag.

Nimrod, de aanstichter van het kwaad op aarde

Zoals Lucifer de aanstichter en leider was van de opstand van het engelenheir tegen God, zo heeft Nimrod de aardse nakomelingen van Noach aangezet tot opstand tegen de Schepper. Flavius Josephus, de Joodse geschiedschrijver uit de oudheid, schreef over Nimrod en hoe hij het de mensen in zijn dagen verleidde om in opstand te komen tegen God, en hoe hij de eerste was die de mensen de kunst van het metselen leerde bij het bouwen van de Toren van Babel.

Uit het boek "De complete werken van Flavius Josephus" citeren wij het volgende: "...Het was nu Nimrod die hen aanzette tot zulk een belediging en verachting van God. Hij was de kleinzoon van Cham, de zoon van Noach, een stoutmoedig man, en zeer sterk van hand. Hij overreedde hen om het niet aan God toe te schrijven dat zij gelukkig waren, alsof dat zou gekomen zijn door Zijn middelen, maar te geloven dat het hun eigen moed was waaruit dat geluk was voortgekomen.

Ook veranderde hij geleidelijk aan het bestuur van de gemeenschap in een tirannie omdat hij geen andere manier zag om de mensen van hun geloof in God af te brengen dan hen in constante afhankelijk­heid van zijn eigen macht te brengen. Hij zei ook dat hij zich op God zou wreken als Die het in de zin zou hebben om de wereld weer te verdrinken, voor welk doel hij een toren zou bouwen die zo hoog zou worden dat de wateren daar nooit bovenuit zouden kunnen komen! En dat hijzelf God zou straffen voor het verdelgen van hun
voorvade­ren!

De massa nu stond gereed om Nimrod te volgen in zijn plannen en om het een blijk van lafheid te vinden om zich te onderwerpen aan God; en zij bouwden een toren, zich geen enkele last of moeite sparend, zonder in enig opzicht in gebreke te blijven wat betreft het werk. En doordat er zo'n massa handen aan werkte groeide de toren tot zeer grote hoogte, sneller dan iemand had kunnen verwachten; maar de dikte ervan was zodanig en ze was zo sterk gebouwd, dat daarbij vergeleken haar grote hoogte op het gezicht minder leek dan die werkelijk was."

Nimrod heeft gepoogd om de gehele bekende wereld van zijn dagen te verenigen tot ÉÉN Wereldregering die anti-God of anti-Christelijk zou zijn. God wilde dat de zonen van Noach de wereld zouden herbevolken door willekeurig uit te trekken over de aarde en zich overal te vestigen in kleine gemeenschappen. Dit zou de zonde onder controle gehouden hebben, die altijd vanuit de steden tot ontwikkeling is gekomen.

In het begin heeft het niet in de bedoeling gelegen dat de mensen zouden samendrommen in grote steden. Deze toren van Babel, het bouwwerk waarover Nimrod de supervisie had, had twee grote bedoelingen: de stad Babel zou de metropool van de wereld worden en de inwoners daarvan verenigen onder het dictatoriale bewind van Nimrod, en de toren van die metropool zou een monument zijn voor de mens, daar staande als een symbool van de wijsheid van de bouwers.

Door het bouwen van de stad Babel hoopte Nimrod te voorkomen dat de mensen zich zouden verspreiden en zich zouden vestigen in kleine gemeenschappen zoals de Here had bedoeld. En tijdens de bouw, toen de toren een hoogte had bereikt dat ze tegenwoordig "wolkenkrabber" zou worden genoemd, trad onze Heer daartegen op.

In Gen. 11:3-9 lezen we: "En zij zeiden een ieder tot zijnen naaste: Komaan, laat ons tichelen strijken en wel doorbranden. En de tichel was hun tot steen en het lijm was hun voor leem. En zij zeiden: Komaan, laat ons voor ons een stad bouwen, en een toren, welks opperste in den hemel zij, en laat ons een naam voor ons maken, opdat wij niet misschien over de ganse aarde verstrooid worden! Toen kwam de Here neder, om te bezien de stad en den toren, die de kinderen der mensen bouwden. En de Here zeide Ziet, zij zijn enerlei volk, en hebben allen enen spraak; en dit is het, dat zij beginnen te maken; maar nu, zoude hun niet afgesneden worden al wat zij bedacht hebben te maken?

Kom aan, laat Ons nedervaren, en laat Ons hun spraak aldaar verwarren, opdat een iegelijk de spraak zijns naasten niet hore. Alzo verstrooide hen de Here van daar over de ganse aarde; en zij hielden op de stad te bouwen. Daarom noemde men haar naam Babel; want aldaar verwarde de Here de spraak der ganse aarde, en van daar verstrooide hen de Here over de ganse aarde." 

Nimrod, die Ninivé heeft gebouwd, werd door de vroegere inwoners van die stad vereerd onder zijn vergoddelijkte naam "Ninus". Hij was de eerste die de mensen ertoe aanzette om oorlog te voeren met hun buren nadat de spraakverwarring de nakomelingen van Noach over de aarde had verspreid. Trogus Pompeïus heeft over Ninus geschreven en verklaart dat de eerste koning van Ninivé de mensen ertoe heeft gebracht om tegen elkaar oorlog te voeren: "Ninus, koning der Assyriers, was de eerste die verandering bracht in de tevredenheid en gematigdheid die van ouds gebruikelijk was, bezeten als hij was door een nieuwe hartstocht: veroveringsdrang. Hij was de eerste die oorlog ging voeren met zijn naburen en hij onderwierp alle volken van Assyrië tot Libië omdat zij tot dan toe niet bekend waren met de kunst van het oorlog voeren."  


Dit verslag wijst direct in de richting van Nimrod en kan op niemand anders van toepassing zijn. Het verslag van Diodorus Siculus stemt geheel daarmee overeen en voegt daar nog een andere bijzonderheid aan toe aan de hand waarvan we nog beter kunnen vaststellen om welke persoon het gaat: "Ninus, de vroegste Assyrische koning die in de geschiedenis wordt genoemd, heeft grote activiteiten ondernomen. Van nature oorlogszuchtig en belust op roem die voortkomt uit dapperheid, bewapende hij een aanzienlijk aantal jonge mannen die dapper en sterk waren als hijzelf en trainde hen langdurig met inspannende oefeningen en ontberingen, en op die manier gewende hij hen aan het verdragen van de vermoeienissen van het oorlog voeren en aan het onverschrokken tegemoet treden van gevaren."  

Het feit dat Diodorus Ninus "de vroegste Assyrische koning" noemt en hem aanmerkt als degene die begonnen is met de oorlogen die zijn macht hebben doen stijgen tot een buitengewone hoogte doordat hij het volk van Babylonië aan zich onderwierp terwijl de stad Babylon als zodanig nog niet bestond, toont aan dat deze Ninus dezelfde positie inneemt als Nimrod, van wie de Schrift zegt dat "deze begon geweldig te zijn op de aarde" en dat "het beginsel zijns rijks was Babel..." (Gen. 10:8,10).

In dit opzicht stemmen de geschiedenissen van Ninus en Nimrod precies met elkaar overeen. Ook de manier waarop Ninus aan zijn macht kwam is precies dezelfde als door Nimrod werd toegepast. Zonder twijfel heeft hij zijn volgelingen, door hen eerst te wennen aan de inspanningen en gevaren van de jacht, geleidelijk gevormd tot mannen die wapens wisten te hanteren en hen zo opgeleid om hem behulpzaam te zijn bij het vestigen van zijn koninkrijk; precies zoals Ninus door het langdurig trainen van zijn kameraden met inspannende oefeningen en ontberingen hen geschikt maakte om hem tot de eerste  koning van Assyrië te maken." (Hislop 'The Two Babylons, blz. 23,24).  

Daarom werd Nimrod (Ninus) in Ninivé dat door hem was gebouwd, vereerd als een oorlogsgod, en zijn heldendaden als jager en krijger, en zijn dood, werden later uitgebeeld in de mysteriën van de Assyriers, Babyloniërs, Egyptenaren, Grieken, Romeinen en Amerikaanse Indianen. Zijn Egyptische naam was Osiris. Bij de Romeinen werd hij aanbeden als Mars (hetgeen "Rebel" betekent) en waarvan onze maandnaam "maart" afkomstig is.  

Bij de Angelsaksen werd hij "Zernebogus" genoemd hetgeen betekent "Zaad van de profeet Kush" (Chaldeeuws: Zer=zaad, Nebo=profeet,Gus=Kus; Redactie) Maar Nimrod’s oud - Babylonische naam was "Merodach" wat betekent "dapper zijn" of "Rebel". Hier vinden we dus de werkelijke betekenis van deze twee goden die in de Schrift worden genoemd: "Bel (de Beschamer, de Verijdelaar) is beschaamd, Merodach (de Rebel) is verpletterd,..." (Jer. 50:2). Wij zullen later de oorsprong van de naam "Bel" nader bekijken.

Zon Aanbidding

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 14