Het beste nieuws

Roberto Herrera

WIJ mensen zijn over het algemeen onwillig om te geloven in het goede nieuws over Gods plan om ons te verlossen, en om dat nieuws te aanvaarden. In zekere zin zijn we net als de Japanse soldaten die  midden in de jungle gevonden werden nadat de Tweede Wereldoorlog was afgelopen.

            Omdat ze niet wisten dat de oorlog voorbij was, opende deze groep soldaten het vuur op iedereen die dichtbij hun schuilplaats kwam. Een aantal jaren hebben ze in vrees geleefd voor een vijand die niet bestond en gingen ze gebukt onder gevoelens van heimwee, doordat zij ver weg waren van hun familie. Door de jungle ingesloten, waren ze niet op de hoogte van wat er zich in de buitenwereld voltrok. Toen hen uiteindelijk werd verteld dat de oorlog voorbij was, en dat ze vanwege een amnestiewet niet in de gevangenis hoefden, weigerden ze  dit te geloven. Ze vermoedden dat het een strategie van de vijand was om hen zover te krijgen zich over te geven. Ze besloten om hun schuilplaats niet te verlaten omdat ze niet naar de gevangenis wilden gaan!

De bekendmaking die een einde kon maken aan hun vrees, het nieuws dat ze zich niet meer schuil hoefden te houden, naar hun huizen terug konden om zich met hun familie te verenigen, was te goed om waar te zijn en was haast ongeloofwaardig. De soldaten hadden niets gedaan waardoor ze vergiffenis waardig waren. Ze hadden geen petitie ingediend om pardon te ontvangen. Dat alles was echter al aan hen verleend. Ze moesten alleen nog uit de jungle komen, pardon accepteren, en naar huis terugkeren.

Ons grootste probleem

            Het woord van God verklaart zeer helder dat wij allen zondaren zijn, omdat we een zondige natuur van Adam en Eva, onze eerste ouders, als erfenis ontvangen hebben (zie Romeinen 5: 12, 13). De Bijbel zegt in Romeinen 3:23 : “allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods.”

            Zonde heeft het graf uitgelokt en is de oorzaak van vele andere serieuze consequenties, onder andere : 1) Het heeft ons van God gescheiden (zie Jesaja 59: 2); 2) het heeft ons tot de dood veroordeeld (Romeinen 6: 23); en 3) het heeft onze natuur verdraaid (Jeremia 17: 9). Juist omdat we grote zondaren zijn, afgescheiden van onze Schepper, is de focus bij de verkondiging van de christelijke boodschap, wat Gód gedaan heeft om ons van zonde en zijn gevolgen te verlossen.

Wat heeft God gedaan?

            Om ons te kunnen redden, moest God Zijn enige Zoon, Jezus Christus, offeren, opdat Hij voor ons kon sterven (Johannes 3: 16). Alhoewel verlossing van God een waanzinnig groot offer eiste, had Hij besloten om die prijs, als een gift aan allen die  in Christus zouden geloven, te betalen. Zoals die soldaten in ons verhaal, hebben wij niets gedaan om vergiffenis te verdienen en hebben we ook geen interesse getoond om verlost te worden. Toch zond God Zijn  Zoon om voor ons te sterven, onze schuld te betalen, de veroordeling tegen ons weg te nemen en de verlossing voor de mens te verzekeren. Als gevolg daarvan, is, als het van God afhangt, onze verlossing gegarandeerd.

Wat zullen we doen?

Het is belangrijk te benadrukken dat u noch ik iets kan doen om in aanmerking te komen voor verlossing. Omdat het eeuwige leven een gift is, is het ontvangen daarvan het enige wat we kunnen doen. Het aannemen van deze gift van verlossing moet persoonlijk en vrijwillig zijn. We moeten wel toegeven dat we zondaren zijn. Wie anders stelt het op prijs dat God ons redt, dan iemand die zichzelf een zondaar acht!. Hiertoe moeten we de woorden van Paulus bijvoegen en toegeven: “ Dit is een getrouw woord en alle aanneming waard, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaren te behouden, onder welke ik een eerste plaats inneem.”(1 Timoteüs 1: 15).

            Nadat we bewust zijn geworden van onze conditie, moeten we geloven dat wat Christus voor onze redding gedaan heeft, voldoende en volmaakt is. We moeten ook de goddelijke gift accepteren omdat, hoewel verlossing slechts als een gift wordt verkregen,  geloof de open hand is waarmee we dat cadeau ontvangen.

            Het maakt niet uit wie u bent, of hoe u tot nog toe geleefd heeft, de Bijbel zegt dat uw grootste probleem zonde genoemd wordt. Daarom is uw grootste  behoefte,  een Verlosser! En die is Jezus. De boodschap van Handelingen 4: 12 is voor u: “En de behoudenis is in niemand anders, want er is ook onder de hemel geen andere naam aan de mensen gegeven, waardoor wij moeten behouden worden”.   

 

Roberto Herrera is verantwoordelijk voor het bevorderen van de godsdienstvrijheid in de landen en gebieden van de Inter-Amerikaanse Divisie. Hij is de auteur van verscheidene boeken.

 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 7