De Grote Teleurstelling


In de begin jaren van de jaren 1800 publiceert de jonge Baptisten boer William Miller (1782 – 1849) in het Baptisten weekblad Vermont Telegraph een serie artikelen over de profetieën in Daniël. Hij hanteerde een paar eenvoudige regels voor het ontcijferen van de profetieën:

  • Het Nieuwe Testament (NT) is de uitlegger van het Oude Testament (OT)
  • Het Schriftwoord moet zichzelf verklaren
  • De symboliek van Type en Antitype
  • Elk woord moet in overweging genomen worden
  • Profetie vult profetie aan

De bestudering van Daniël 8 bracht Miller tot het geloof dat het heiligdom gereinigd zou worden aan het einde van de 2300 jaar periode (Daniël 8:14), hetwelk een verwijzing is naar de reiniging van de aarde van zonde. Hij concludeerde dat het betekende dat Christus tegen die tijd zou terugkeren.

Miller begreep de heiligdomsboodschap maar net en begreep het verband met de 2300 dagen profetie verkeerd. Hij geloofde dat de reiniging van het heiligdom de reiniging van het aardse heiligdom – de zuivering van de kerk bij de terugkeer van Jezus - betekende. Het heiligdom hier bedoeld, is echter het hemelse heiligdom.

 William Miller.

Source: Wikimedia Commons.

Door gebruik te maken van het jaar – dag principe, rekende hij aanvankelijk uit dat Christus in 1843 zou terugkeren. Hij geloofde dat het ‘geestelijke heiligdom’ (de kerk) in die tijd gereinigd zou worden.

Miller verwierp de toen populaire futuristische, dispensationalistische en preteristische interpretaties. Hij legde de nadruk op de komst van Christus voor de duizend jarige periode van Openbaringen en herintroduceerde de oud Protestants Christologische interpretaties die de volgelingen van Jezus een centrale plaats geeft in de eindtijd profetieën. Hoewel de Schrift zegt dat we het uur nog de dag van Christus verschijnen kunnen weten (zie Matteus 24:36 en Lucas 12:40), bepaalde Miller uiteindelijk toch een datum voor dit gebeuren: 22 Oktober 1844.

De Grote Teleurstelling


Miller werd, vanwege hun geloof in de wederkomst, tezamen met zo’n 10.000 anderen uit hun kerken gezet. Deze mensen die in de spoedige wederkomst geloofden, kwamen uit verschillende denominaties. Daar zaten ruim 200 voorgangers van prominente protestantse gemeenten bij.

Millers boodschap werd, aan de hand van de gelijkenis van de tien maagden, bekend als de ‘Luide Roep’ – de terugkeer van de bruidegom. Er was een bloei van de godsvrucht van weleer, toen de gelovigen op de komst van hun Heer wachtten.

Jezus keerde, zoals we weten, niet terug in 1844. Zij die met verwachting uitzagen naar de komst raakten terneergeslagen. Deze dag staat vanaf toen bekend als ‘De Grote Teleurstelling”. Velen raakten gedesillusioneerd en verlieten de groep. Degenen die bleven, werden bespot en veracht.

De herontdekking van de Waarheid


Eeuwen voor de Grote Teleurstelling ervoer de kerk een soortgelijke teleurstelling. De volgelingen wachtten in Jeruzalem op het moment van Jezus’ kroning tot de Messias. Zij hadden Hem hulde bewezen als hun Koning en wierpen palmtakken aan Zijn voeten (Johannes 12: 12-13). Maar in plaats van een bekroning, moesten ze een kruisiging meemaken. Hun teleurstelling was echt en velen raakten hun geloof kwijt. Ook de discipelen waren vol vrees en doken uit “vrees voor de Joden” onder (Johannes 20:19).

Twee van Jezus’ volgelingen waren aan het napraten over Zijn dood, toen Jezus zich bij hen voegde en En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.” (Lucas 24:27).

Zo heeft ook de Grote Teleurstelling van 1844 geleid tot een diepgaande studie van Gods Woord en de waarheden die door de Reformatoren herontdekt zijn. Zij die na 1844 in de Adventbeweging gebleven waren, beschouwden zichzelf als “het overblijfsel”. De profetieën van Daniël werden weer onder de loep genomen en een deel van de gelovigen kwamen tot de ontdekking dat de boeken Hebreen en Openbaringen vol zitten met verwijzingen naar een heiligdom in de hemel – het bewuste onderwerp van Daniëls verzegelde profetie in Daniël 8.

Ze herontdekten de belangrijke doctrine over het heiligdom. Jezus’ rol als offerlam en hoge priester in de hemel werd in het juiste context begrepen. De typologie van de Joodse feesten en hun betekenis en hun vervulling werden ontdekt.

Met deze doorbraak in het begrijpen van de profetieën werd ook duidelijk wat de oude Verzoeningsdag symboliseerde en wat het betekende in relatie met de reiniging van het heiligdom of het oordeel in de hemel. De maatstaf bij het oordeel – de wet – en de betekenis werd ook begrepen in connectie met het plan van verlossing. De waarheid die al die tijd diende als bescherming tegen het kwaad werd – precies zoals Jesaja geprofeteerd had - weer herbouwd.

De wet en de Sabbat werden herontdekt, alsook het juiste verband tussen de wet en genade. De geboden Gods en het geloof in Jezus Christus werden de pillaren waarop het geloof van het overblijfsel werd gestoeld. Daarmee werd de beschrijving van de laatste generatie van gelovigen voor Christus komst, neergezet in Openbaring 12:17, vervult:

En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben.

De geboorte van het Adventisme


 Uit de overblijfselen van de Millerbeweging groeide de Zevende-dags Adventisten Kerk. Ze adopteerden, coördineerden en gingen door met hervormingen die sinds de Reformatie verloren raakten. Deze doctrines waren gebaseerd op Bijbelse leer over de volgende concepten:

  1. De Wederkomst van Christus
  2. De bindende verklaringen over de Zevende-dags Sabbat.
  3. De Derde Engelboodschap in relatie met de Eerste en Tweede Engelboodschap.
  4. Christus’ bediening in het hemelse heiligdom
  5. De sterfelijkheid van de ziel

Leer meer over de leer van deze jonge gemeente in het volgende artikel.

i. Miller originally calculated the end of the 2300-day prophecy to be in 1843. However, he was a year off because he had not considered the transitional year when the calendar moved from BC to AD. This is why, upon recalculation, Miller's date was moved to 1844.  

                                                                                                                                                                                                    Lees over De Drie EngelenBoodschap


 

Dit artikel is een adaptatie van ‘Truth Matters van Professor Walter J. Veith, een interantionale spreker die Bijbelse onderwerpen, in zijn zoektocht naar waarheid, grondig bestudeerd heeft. Zijn bekende serie Genesis Conflict brengt het debat over Schepping of Evolutie naar een nieuw climax wanneer hij met een wetenschappelijke kijk de argumenten uiteen rafelt. Zijn spraakmakende serie Total Onslaught  werpt licht op de toestand van de huidige wereld die zich beweegt naar een wereldregering en de apocalyps. 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 12