We leven in wat het Oude Testament (OT) ‘het einde der tijden’ noemt. Dat is een tijdsperiode voor de Wederkomst van Christus. Daniël gebruikt deze zinsnede vijf maal in de hoofdstukken 8-12 van het boek Daniël. Daarin vertelt hij dat deze periode op een door God vastgesteld moment aanvangt. Dat vastgestelde moment kwam, zoals we later zullen ontdekken, in 1798.

Van de verstandigen zullen er struikelen, om hen te louteren, te reinigen en zuiver wit te maken, tot de tijd van het einde, want het wacht nog tot de vastgestelde tijd. (Daniël 11:35, benadrukking bijgevoegd).

Hoe weten we dat de ‘eindtijd’ begonnen is?


Daniël 7:25 vertelt ons van een periode van pauselijke overheersing waarvan we aan de hand van de profetische kaart kunnen uitmaken dat het 1260 jaar lang was.

Woorden tegen de Allerhoogste zal hij spreken, de heiligen van de Allerhoogste zal hij te gronde richten. Hij zal erop uit zijn bepaalde tijden en de wet te veranderen, en zij zullen in zijn hand worden overgegeven voor een tijd, tijden en een halve tijd.”

Daniël 12:6-7 gebruikt dezelfde periode om uit te leggen wanneer de eindtijd zou zijn. Met de vervulling van de 1260 jaren van pauselijke overheersing in 1798, begon de eindtijd.

Gedurende de tijd van pauselijke overheersing, werd de waarheid over Christus en Zijn Evangelie met de voeten getreden en werden ‘grote woorden gesproken’ tegen de Allerhoogste. Daniël 12:4 vertelt echter dat het begin van het ‘einde der tijden’ ook het begin aangeeft van het herstel van deze waarheden.

“Maar u, Daniël, houd deze woorden geheim en verzegel dit boek tot de tijd van het einde. Velen zullen het onderzoeken en de kennis zal toenemen.”

Daniël had ook een visioen waarin hij gezegd werd dat het heiligdom na 2300 dagen gereinigd zou worden. Daniël begreep dit visioen zelf niet, noch begreep hij ten volle hoe de gebeurtenissen zich in die periode zullen ontvouwen. Dit komt omdat, zoals we gelezen hebben in Daniël 12:4, de profetie tot de eindtijd verzegeld was.

In het Hebreeuws wordt aangegeven dat kennis over het boek Daniël in de eindtijd zou toenemen. Als de eindtijd begonnen is, moet dan ook kennis vermeerderd zijn en moeten ook de profetieën van Daniël ontzegeld zijn. Is dit al gebeurt?

Het vermeerderen van kennis


In Psalm 119: 98-99 staat:  Uw geboden maken mij wijzer dan mijn vijanden, want zij zijn voor eeuwig bij mij. Ik ben verstandiger dan al mijn leraren, want Uw getuigenissen zijn mij tot overdenking.”

Inzicht komt door het gehoorzamen van Gods wet (Psalm 119:110,104) en Gods getuigenis – dat is Zijn Woord dat door de eeuwen heen via de profeten gesproken is (Psalm119:125,130,144). Als de waarheid hersteld moet worden, dan is inzicht in het Bijbels concept van waarheid essentieel.

In het Woord worden drie definities voor waarheid gegeven.

The London Missionary Society

sent missionaries to Samoa in 1830.

Source: American Samoa Government.

“Jezus zei tegen hem: Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven. Niemand komt tot de Vader dan door Mij.” Johannes 14:6.

“Heilig hen door Uw waarheid; Uw woord is de waarheid.” Johannes 17:17.

Maar U, HEERE, bent nabij, en al Uw geboden zijn waarachtig.” Psalm 119:151

De herstelde waarheid bevat al deze drie elementen. Het is Christus gecentreerd, op het Woord gebaseerd en behelst gehoorzaamheid aan Gods wet.

Volgens het boek Daniël zal de eindtijd een toename van kennis en de ontsluiering van Daniëls profetieën inhouden. De geschiedenis bevestigd dat de interesse in het Woord en het zendingswerk toenam rond 1798, het begin van de eindtijd.

 • In 1975 werd de London Missionary Society georganiseerd. Een jaar daarna werd de New York Missionary Society opgericht.
 • De grote Bijbelgenootschappen van de wereld werden ook in de periode tussen 1798 en 1844 (het einde van de 2300 jaar profetie) opgericht.
 • Met deze toegenomen interesse in Gods Woord werden tal van Gezondheid en Matigheid instellingen opgezet. Tegen 1807 had William Metcalf de Vegetariërs en geheelonthouders Genootschap van Bijbelse Christenen van Philadelphia in het leven geroepen.  
 • Vele van de historische Bijbelse namen en gebeurtenissen – voornamelijk in het boek Daniël – waren tot op de 18de eeuw niet door andere bronnen bevestigd. Volgens pagina 10 van Archeologie en het Oude Testament “kan gesteld worden dat de modern archeologie zijn begin heeft in 1798 toen de schat aan antiquiteiten van de Nijl vallei door Napoleons expedities voor de wetenschap toegankelijk werd gemaakt.” In dit tijdsbestek werden hiërogliefen ontcijferd. Deze vielen in lijn met de historische verslagen van de Schrift.
 • De eerste stoommachine werd in 1769 gepatenteerd. Dit maakte de weg vrij voor de stoomboot (1810-1807) en de spoorweg (1825). Het Evangelie moest over de gehele wereld verspreid worden en God voorzag ook in de middelen daartoe.
 • In de muziekwereld werden de grote Bijbelse thema’s ook de inspiratiebron voor Handels “Messiah” die de aandacht richtte op de Koning der Koningen en Haydn die The Creation in 1844 componeerde.  
  Tijdens deze periode van hernieuwde belangstelling voor de Schriften, begon de Baptist William Miller het onderzoeken van Bijbelse profetie. Hij verwierp de populaire interpretaties van de Schrift en hernieuwde het idee dat de wederkomst van Christus en de handelingen van Zijn volgelingen de kern van de Bijbelse profetie vormden.


  Hoewel sommige van zijn ideeën correct waren, heeft Miller ten onrechte geconcludeerd dat de datum van Christus 'tweede komst 22 oktober 1844 zou zijn. Zoals we weten, keerde Christus niet terug in 1844. Zij die Zijn terugkeer verwachtten, raakten zeer teleurgesteld en velen keerden zich helemaal van Miller's leringen.

  Een paar gelovigen begonnen echter de Schrift nauwer te bestuderen van om de reden van hun teleurstelling te vinden. Het waren deze gelovigen die de mysteries ontdekten in profetie van Daniël over het heiligdom. Zij vonden dat de boeken Hebreeën en Openbaring veel aanwijzingen voor het begrijpen van de profetie van Daniël 8 in zich hadden.

 • printversie van dit artikel

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 15