Het Merteken van het Beest


 

Zoals we gezien hebben, zijn de geboden van God – en dus Gods heerschappij- doelwit van satans’ haat. Hij zal de veronderstelde macht van het Pausdom gebruiken in de laatste slag tussen goed en kwaad.  Uiteindelijk zal hij dit teken voor alle aardbewoners verplicht stellen.

De waarschuwingen tegen het merkteken van het Beest zijn de meest ernstige en plechtige boodschappen in heel de Bijbel. Het is essentieel dat we zorgvuldig onderzoek en tekstverklaring toepassen om de betekenis te ontrafelen.

En het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd, en het maakt dat niemand kan kopen of verkopen, behalve hij die dat merkteken heeft, of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Openbaring 13: 16-17

 

En een derde engel volgde hen, die met een luide stem zei: Als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, en het merkteken op zijn voorhoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toorn van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van Zijn toorn, en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het Lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid, en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Openbaring 14: 9-11

Voor het ontvangen van het merkteken van het Beest geldt de zwaarste straf ooit uitgesproken; het voor eeuwig gescheiden zijn van God. Dit merkteken is daarom een zaak van cruciaal belang.

Het is zeer opmerkelijk hoeveel theorieen er bestaan over het merkteken van het Beest, uiteenlopend van computer-gegenereerde ID’s tot computerchips. Geen van dezen hebben echter invloed op het karakter, een persoonlijke relatie met God of onderschikking aan Gods heerschappij.

Al deze theoretische merktekens kunnen de vijand in de kaart spelen bij het monitoren van onze handelingen en het beheersen van middelen, maar kunnen het merkteken van het Beest niet zijn, indien het Beest het Pausdom is zoals we zien in Openbaring 13.  

Wanneer we het merkteken van het Beest identificeren, moeten we dat doen in het kader van de grote strijd tussen goed en kwaad en hoe dat van invloed is op het reddingsplan. Het is vanwege de zonde (1 Johannes 3:4) dat de mensheid van God gescheiden raakte. Deze opstand tegen Gods heerschappij heeft alle gevolgen die het mensdom ervaart met zich meegebracht.

Maar uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn, zodat Hij u niet hoort. Jesaja 59: 2  

Gerechtigheid vereist dat de de schuld van de zonde wordt betaalt (Romeinen 6:23). Christus heeft voldaan aan de eis door zelf voor de straf te betalen. Door zijn offerande, is Zijn genade toereikend en wordt de relatie tussen God en mens weer hersteld. Een vernieuwd hart is een dat “de geboden Gods houdt en het getuigenis van Jezus heeft” (Openbaring 14:12).

Want dit is het verbond dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na die dagen, zegt de Heere: Ik zal Mijn wetten in hun verstand geven en Ik zal die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn, en zij zullen Mij tot een volk zijn.  (Hebreen 8:10).  

Een herstelde relatie betekent een leven dat weer in overeenstemming is met Gods wet. Zij die zeggen God te kennen maar Zijn geboden niet onderhouden, zijn leugenaars (1 Johannes 2:4). Gescheiden zijn van God is het gevolg van de zonde en het merkteken van het Beast behelst ook de zonde want dit (zonde) is de enige oorzaak van scheiding.  De laatse oorzaak voor de ultieme scheiding van God is het verbreken van Zijn wet.

Ga door naar Het Beeld van het Beest

Ga terug naar Het Merkteken van het Beest Introduktie

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 13