De Tweede Advent Beweging


Het jaar 1844 staat bij Zevende-dags Adventisten bekend als het jaar waarop een groep Millerieten per ongeluk de tweede Advent ( komst) van Jezus Christus verwachtten.

Op 22 Oktober 1844 keken deze mannen, vrouwen en kinderen met intense verwachting uit naar het zien van hun Verlosser en hun overleden geliefden. Ze wachtten op de tekenen van Christus verschijning. Maar ze zagen de zon langzaam onder de horizon verdwijnen, na een lange dag van wachten en uitkijken. Hun hoop ontglipte hen. Toen de avond aanbrak, was hun blijde verwachting veranderd in een bittere teleurstelling. Velen keerden hun rug voor God toen Hij niet waar maakte  wat ze uit het Woord begrepen hadden. Sommigen gaven echter niet op.

Deze groep had geen idee in wat voor bijzondere tijd zij leefden. Vier jaren later, in 1848, begon een groep mensen samen te komen in wat bekend stond als de “Sabbat Conferenties”. Ze bestudeerden de Bijbel om de fouten in hun denken te corrigeren en om te ontdekken wat de profetieën precies inhielden.

Advent Pillaren


Vanuit die Sabbat Conferenties ontsproot een theologie die niet nieuw was maar herontdekt werden. Vele van deze doctrines waren tijdens de Reformatie ontdekt om weer in de vergetelheid te geraken.

Hier zijn vijf sleutel ontdekkingen die ze deden:

De  Heiligdomsleer – het hele plan van verlossing uitgebeeld in type. De ceremoniële wet, welke God aan het oude Israël gaf, symboliseert Jezus’ werk gedurende de geschiedenis. Terwijl het volk dit plan begon te ontrafelen, begonnen de mensen het werk van Jezus en wat er op de dag van hun teleurstelling gebeurd was, te begrijpen.

Uit de Heiligdomsleer en de Grote Teleurstelling, ontstond de geweldige boodschap van de Wederkomst, de waarheid over de Sabbat werd herontdekt, een Bijbels begrip van de toestand der doden werd uiteengezet en de Geest der Profetie werd neergezet.

Dit zijn vijf pillaren van het Adventisme die de denominatie uniek maken.

Deze doctrines inspireerden de pioniers om de Drie Engelen Boodschap te herkennen, waarmee de Adventisten Kerk Beweging begon.

Satans Counter Strategie


Zat satan ijdel toen in 1844 al deze ontwikkelingen gaande waren en de boodschap van de spoedige wederkomst over de gehele wereld werd rondgebazuind?   Nee... "En de draak werd boos op de vrouw, en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht, die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben." (Openbaring 12: 17).

Satan bedacht een plan om een ieder – zij die niets van God willen weten en zij die God met heel het hart willen volgen - te verwarren.

Zijn eerste strategie was een tegen -theologie. Maar hij wist dat een tegen -theologie slechts zou resulteren in twee tegengestelde theologieen. Een ieder zou met de Bijbel in de hand kunnen bepalen welke de correcte leer is. Dus besloot hij om de waarheid te verdraaien en de leugen als waarheid te presenteren:

Tegen Theologie


De Sabbat Conferenties waren op de Bijbel gebaseerd, dus initieerde satan strategieen die niet Bijbel gebaseerd waren:

Marxisme

In Augustus van 1844 hadden Karl Marx en Friedrich Engels een ontmoeting in Parijs en onderhielden daarop een levenslange band. Engels schreef op 19 November 1844 naar Karl Marx, “We zijn op dit moment druk doende met tal van openbare lezingen om genootschappen voor de ontwikkeling van de arbeiders op te zetten... over het algemeen werd alles wat Christelijk was uit de regelgeving verbannen.” Marx had tegen die tijd het boek “Het nut van het Christendom” geschreven. In dat boek noemt hij religie “het opium van de bevolking”. Marx en Engels waren dus tevreden met de ban op het Christendom.

Deze strategie is heden nog in werking. De vakbonden opereren met strategieën van Marx. De sikkel en de hamer zijn hun symbolen en ze handhaven dezelfde retoriek als van ouds. Marx’ strategie was naar tevredenheid van de kansloze massa. De volgende strategie – het atheisme – richtte zich op de intellectuelen.

Het dispensionalisme of bedelingenleer


In 1844 kwam John Nelson Darby met een doctrine die hij het dispensationalisme noemde. Dat is een methode van interpretatie van de Bijbel waarbij het verleden wordt verdeeld in verschillende tijdperken of "bedelingen", waarin Gods handelen met de mens per bedeling verschilt.  In sommige gevallen veranderen Gods ethische normen. De dispensationalistische leer verspreidde zich als wildvuur over de wereld. Vijf en negentig procent van de christelijke wereld van vandaag is dispensationalistisch.

Dispensationalisme is een Jezuïtische leer is. Rooms-katholieke bronnen zeggen dat de stichter van het dispensationalisme de jezuïet Manuel Lacunza is geweest (1731-1801). Geboren in Chili en zich uitgevende als een bekeerde Jood, schreef hij onder het pseudoniem Juan Josafat Ben-Ezra, een groot apocalyptische werk in het Spaans getiteld: “De komst van de Messias in heerlijkheid en majesteit.” Dit werk bleef voor vele jaren zo goed als onbekend. Een ondernemer genaamd Edward Irving vertaalde het boek in het Engels. Is het gewoon toeval dat het moderne spreken in tongen in Irving's kerk begon?

Darby nam deze leer en moderniseerde het, waarna Rooms Katholieke kardinalen aan de leer bijvoegden dat de Antichrist uit de stam van Dan zou komen. Niet alleen heeft satan het dispensationilsme geïntroduceerd, hij bracht ook het antinomianisme. Deze leer gaat zo ver door te zeggen dat het zondig is om Gods wet te houden.  Satan gaf ook een paar extra wendingen aan de verdraaiing van de waarheid:

Kwakerisme

Satan wilde dat valse religie zou gaan bloeien, dus ontstond er  in 1844, de Vereniging van Vrienden, of Quakers. De Vereniging ontkende de fysieke opstanding van Christus en communiceerde met de geestenwereld.

Rappen

Het rappen begon in een bepaald huis die een paar jaren later door de bekende zusters  Fox bewoond zou worden.

Mormonen beweging

In 1844 begon Jozef Mormon met de Mormonen beweging. Hij beweerde dat de beweging van Gods wege was en naar de orde van Melchizedek was. Op 27 juni 1844 werd Smith gemarteld en werd het Mormonisme een mega valse christelijke ideologie.

Spiritualisme

De spiritistische geheime genootschap Delta Kappa Epsilon begon ook in 1844 aan de Yale Universiteit.  Dit zou ervoor zorgen dat de universiteiten toegankelijk werden voor valse leer van de New Age.

Het Bahá'í-geloof

Siyyid 'Ali-Muhammad stond in 1844 op om te zeggen, "Ik ben de Bab.'  Daarmee startte de Bahai beweging. Zo begon de beweging die streeft naar de vereniging van alle religies onder een paraplu

Feminisme

In hetzelfde jaar van 1844, kreeg je de opkomst van de feministische beweging. Genesis 1 werd totaal verdraaid en zette de leer van God op zijn kop.

Het verbergen van het Woord

Op 8 mei 1844 verklaarde Paus Gregorius de XVI alle Bijbelgenootschappen tot vijanden van het Rooms Katholicisme en veroordeelde de verspreiding van de Bijbel aan het gewone volk. Hij bekrachtigde de boven geciteerde decreten van apostolische tijden boven de publicaties en het lezen en bezitten van de Heilige schrift dat vertaald is in de vulgaire (normale) talen. In datzelfde jaar werd de vervalste Codex Sinaiticus manuscript – dat overeenkomt met de Codex Vaticanus versie van de Schrift (1481) – ontdekt in een klooster van St. Catharina op de berg Sinai. Al deze bewegingen begonnen in 1844, waardoor satan de wereld kon voorbereiden op zijn bedrog.

Gods werk in 1844


In dat bewuste jaar werkte God heel stilletjes aan het oprichten van de waarheid die door alle tijden zal blijven. In 1844 daagde een Zevende-dags Baptisten vrouw Rachel Oaks de Millereiten prediker Frederick Wheeler uit om al Gods geboden te gaan houden. Hij predikte zijn eerste Sabbatpreek in Maart 1844 en de Sabbath werd dat jaar weer hersteld.

In 1844 accepteerde de nobele prediker Charles Fitch de Bijbelse leer van de zieleslaap en een andere Bijbelse waarheid kwam naar boven.

In 1844 zien we ook de verrijzenis van de Geest der Profetie. Typologie wil dat we niet op een andere profeet moeten wachten. Een is reeds gekomen. De getuigenissen zijn geschreven en de gezondheidsboodschap is daar.

Maar wat is het nut van een boodschap zonder de mogelijkheid om die aan de wereld te verkondigen? Gods hand was in de formatie van een organisatie waarmee deze boodschap aan de wereld kon worden gebracht. In 1844 schreef Samuel  Morse, een protestant die meer over de Bijbel geschreven heeft dan over Telecommunicatie, de Morse code. Samuel Morse was een fervente student van Daniël en Openbaring.

Op 24 Mei 1844 verstuurde hij zijn eerste boodschap van de hoofdstad Washington naar B&O Treinspoor in Baltimore. De eerste woorden die hij door de kabel door seinde waren: “Wat heeft God tot stand gebracht.” En van dit eenvoudige begin, kwam de explosie binnen de technologie.

Ook de Columbus en Zinnia treinspoor begonnen op 12 Maart 1844. In dat jaar waren er verschillende vooruitgangen in de technologie, transport en informatie voorziening. God had een boodschap voor de wereld en satan heeft een tegen boodschap.

“Als het volk van de Heer hun gewilligheid tonen om het  licht dat God hen schonk te volgen, zal de vijand hen met alle macht proberen te ontmoedigen. Maar ze moeten niet opgeven vanwege de moeilijkheden die de kop opsteken wanneer ze moeite doen om God raad te volgen.”    

 Printversie van dit artikeli. http://www.marxists.org/archive/marx/works/1844/letters/44_11_19.htm

ii. http://the-brights.net/

iii. http://www.gnosis.org/ahp.htm

iv. Pope Gregory XVI (May 8, 1844), as quoted in The Bibliotheca sacra and biblical repository volume 17 (W.F. Draper, 1860): 338.

v. Ellen White, This Day with God, 309.1.


 

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 4