De Zondag een Rooms Embleem


Een merkteken onderscheidt het een van de ander. Een merkteken van een religieuze macht zou dan een of ander kenmerkend geloofspunt moeten zijn dat het apart zet. De beste wijze om vast te stellen wat het merkteken van de Rooms Katholieke kerk is, is door haar leer te raadplegen.

Kardinaal Gibbons verklaarde dat zondagheiliging het teken is van Rooms Katholieke suprematie:

"Meer dan duizend jaar, voordat er een Protestantse Kerk bestond, heeft de Katholieke Kerk, dankzij haar goddelijke roeping, de dag van zaterdag naar zondag verplaatst....

Bij haar geboorte ondervond de Protestantse Wereld dat de viering van de Christelijke Sabbat te diep geworteld was om haar bestaan tegen te werken en werd deze ordening beschouwd als een noodzakelijke berusting; zodoende, gedurende de laatste driehonderd jaar impliciet te bevestigen dat de (Katholieke) Kerk het recht heeft de dag te verplaatsen.

De Christelijke Sabbat is dus tot op heden het erkende resultaat van de Katholieke Kerk als eega van de Heilige Geest, zonder een enkel woord van protest uit de Protestantse Wereld." James Cardinal Gibbons in The Catholic Mirror, 23 September 1893.

Zondagaanbidding heeft geen Schriftuurlijke ondersteuning en rust slechts op traditie. Protestanten hebben altijd beweerd dat de Bijbel het enige standaard van ons geloof moet zijn. Om dit argument te pareren, hield de Roomse kerk in 1545 de Concilie van Trente en proclameerde toen dat traditie boven de Schrift staat.

Protestanten die de zondag heiligen als de dag van aanbidding, vereren het onderscheidende teken of merk van het Rooms Katholicisme. Rooms Katholieken beweren:

Zondag is het teken van onze autoriteit...de kerk staat boven de Bijbel en de verandering van de sabbat is daar een teken van.

De Rooms Katholieke Kerk verklaart trots:

     "De autoriteit van de Kerk kon daarom niet zijn gebonden aan die van de geschriften, omdat de Kerk de Sabbat heeft verplaatst naar zondag, niet op Christus’ gezag, maar op haar eigen autoriteit." Canon en Traditie, p. 263.

 

  "Hierdoor kunnen wij begrijpen hoe groot de autoriteit van de Kerk is, in het interpreteren en ons verklaren van de geboden van God – een autoriteit die wordt erkend door de wereldwijde praktijk van de gehele Christelijke Wereld; zelfs door sekten die belijden dat de heilige Geschriften hun enige geloofsgeschriften zijn, omdat zij zich niet houden aan de rustdag van de zevende dag, zoals voorgeschreven in de Bijbel, maar die van de eerste dag. Wij weten dat die geheiligd moet worden, enkel en alleen door traditie en lering van de Katholieke Kerk." Henry Gibson, Vereenvoudigde Catechismus, #2, 9e editie, vol. 1, p. 341-342.

 

     "Bijvoorbeeld, nergens in de Bijbel vinden wij dat Christus of de apostelen voorschreven dat de Sabbat verplaatst moest worden van zaterdag naar zondag. Wij hebben het gebod van God, dat Hij aan Mozes gegeven heeft om de Sabbatsdag, de zevende dag van de week, te heiligen. Tegenwoordig vieren de meeste Christenen de zondag, omdat het door de [Rooms Katholieke] Kerk, buiten de Bijbel om, aan ons is geopenbaard." Catholic Virginian, 3 Oktober 1947, p. 9, Artikel: “Om u de waarheid te zeggen.”

 

     "Onder hevige donderslagen ontving Mozes deze goddelijke code (de Tien Geboden) op de berg Sinaï, geschreven door de vinger van God op twee stenen tafelen…Christus heeft deze geboden samengevat in het dubbele gebod van de liefde – liefde voor God en liefde voor de naaste. Hij verklaarde deze als bindend onder de Nieuwe Wet in Mattheüs 19 en in de Bergrede (Mattheüs 5)....

 

De Katholieke Kerk echter, na de rustdag van de Joodse Sabbat, ofwel de zevende dag van de week, verplaatst te hebben naar de eerste dag van de week, maakte het Derde Gebod als een verwijzing naar de zondag, om die te gedenken en te heiligen als de Dag van de Heere." De Katholieke Encyclopedie, vol. 4, “De Tien Geboden”, editie 1908 door Robert Appleton Company; en on-line editie van 1999 door Kevin Knight, URL: http://www.newadvent.org/cathen/04153a.html, John M. Farley, Aartsbisschop van New York.

 

     "…Had zij zulke macht niet gehad, dan had zij dat, waar alle moderne religionisten met haar mee instemmen, niet kunnen doen;  zij had de viering van zaterdag, de zevende dag van de week, niet kunnen verplaatsen naar zondag, de eerste dag van de week, een verandering waarvoor geen Schriftuurlijke autoriteit is." Stephen Keenan, Een Doctrinale Catechismus over de Gehoorzaamheid Verschuldigd aan de Kerk, 3e editie, Hoofdstuk 2, p. 174 (Imprimatur, John Cardinal McCloskey, Aartsbisschop van New York.)

 

Lees Waarom is de Sabbat van belang?

Ga terug naar Het Merkteken van het Beest Introduktie

Who's Online?

Members currently online: 0

Guests currently online: 9